ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Mε αριθμό 464

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού

 

΄Εχοντας υπόψη:

1. Την περίπτωση ι' της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011, τεύχος Α').

2. Το άρθρο 75 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010.

3.Την με αρ. 793/2014 απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ανακηρύχθηκε ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Δήμαρχος, οι τακτικοί και αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού.

4. Το με αρ. πρωτ. 30756/28-8-2014 πρακτικό ορκωμοσίας Δημάρχου – Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων για τη δημοτική περίοδο 1-9-2014 -31-8-2019.

5. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αναθέτει, χωρίς αμοιβή, στα κάτωθι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, όπως αναλύονται παρακάτω :

1. Στον κ. Νικόλαο Παντελιά, Εντεταλμένο Σύμβουλο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Μεταναστών-Προσφύγων & Απασχόλησης, αναθέτει :

 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση συντονισμό καλή λειτουργία και έλεγχο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης (πλην του θεσμού του εθελοντισμού) και του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας (πλην της αρμοδιότητας που αφορά σε αδέσποτα ζώα) .

 • Την εποπτεία του ανταλλακτηρίου ρούχων.

 • Την εποπτεία, ευθύνη και παρακολούθηση Απασχόλησης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ευθύνης του.

 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

 

2. Στην κα Ρεντούμη Ελένη, Εντεταλμένη Σύμβουλο Πολιτισμού,

 • Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό για θέματα Πολιτισμού και ανάδειξης αρχαιοτήτων και κτιρίων του πολιτισμού.

 • Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό επί των θεμάτων Διαφάνειας των διαδικασιών του Δήμου και της λειτουργίας, όπως και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα Διαύγεια.

 • Την εποπτεία και το συντονισμό σε θέματα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων της.

 

3. Στον κ. Κουτελιέρη Ιωάννη, Εντεταλμένο Σύμβουλο Περιβάλλοντος & Πρασίνου, αναθέτει:

 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο του Τμήματος Πρασίνου, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

 

4. Στον κ. Μαλτέζο Ιωάννη, Εντεταλμένο Σύμβουλο Αθλητισμού, αναθέτει:

 • Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό σε θέματα αθλητισμού, αθλητικών προγραμμάτων, μαζικού αθλητισμού και Γυμναστηρίων.

 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

 

5. Στην κα Ζαλακούδη-Ξύδη Ευγενία, Εντεταλμένη Σύμβουλο Βρεφονηπιακών Σταθμών & ΚΔΑΠ, αναθέτει:

 • Την εποπτεία και ευθύνη των Βρεφονηπιακών Σταθμών.

 • την εποπτεία και ευθύνη των ΚΔΑΠ (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών).

 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του.

 

6. Στον κ. Σταφυλά Παναγιώτη, Εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων και ευταξίας της περιοχής της ΔΚΚαματερού, αναθέτει:

 • Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό επί των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών και εμποροπανηγύρεων.

 • Συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Κοινότητας Καματερού του οποίου και ασκεί τις αρμοδιότητες του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

 

7. Στον κ.Ζαζόπουλο Ιωάννη, Εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα Κοιμητηρίου της Δ.Κ.Καματερού.

 

8. Στην κα Καρκαλέτση Παναγιώτα, Εντεταλμένη Σύμβουλο για θέματα Εθελοντισμού και την εποπτεία, ευθύνη, συντονισμό λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.

 

9. Στον κ.Σπαθαριώτη Εμμανουήλ, Εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα Σχεδιασμού της Πόλης της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού.

 

10. Στον κ.Σταυρουλάκη Εμμανουήλ, Εντεταλμένο Σύμβουλο για κυκλοφοριακά και συγκοινωνιακά θέματα και θέματα κυκλοφοριακής αγωγής.

 

11. Στην κα Κλινάκη Δήμητρα, Εντεταλμένη Σύμβουλο για θέματα εναλλακτικών δράσεων.

 

12. Στον κ. Ψαρρό Άγγελο, Εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα προώθησης προγραμμάτων με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας στην πόλη.

 

- Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου.

 

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΝΙΚΟΣ Α. ΣΑΡΑΝΤΗΣ