• Οικονομική Υπηρεσία
 • Τεχνικά Συνεργεία & Ηλεκ/σμός
 • Τεχνική Υπηρεσία
 • Δημοτικό Κτηνιατρείο
 • ΚΕΠ
 • Γραφείο ΑμεΑ
 • Κοινωνική Υπηρεσία
 • Παιδεία ΚΔΑΠ Βρεφ/κοί
 • Πολιτισμός - Αθλητισμός
 • Περιβάλλον Καθαριότητα

Στείλτε το αίτημά σας ηλεκτρονικά

μέσω Novoville στον Δήμο μας


Μπείτε στο novoville

Καλέστε την γραμμή του Δημότη

Δευτέρα ως Παρασκευή 09:00 εώς 15:00