ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Mε αριθμό 491

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού

΄Εχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α΄ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018.

Την με αρ. 541/2019 απόφαση πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ανακηρύχθηκε ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Δήμαρχος, οι τακτικοί και αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού.

Το με αρ. πρωτ. 18946/28-8-2019 πρακτικό ορκωμοσίας Δημάρχου – Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων για τη δημοτική περίοδο από 1-9-2019 έως και 31-12-2023.

Το γεγονός ότι ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 & 6 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και επομένως μπορεί να ορισθούν έξι (6) Αντιδήμαρχοι.

Το γεγονός ότι ο Δήμος μας δύναται να ορίσει δύο άμισθους Αντιδημάρχους μετά την θέση σε ισχύ του άρ.47 του ν.4647/19 (ΦΕΚ 204/16.12.2019 τ.Α') .

Την υπ’αριθμ. 432/2020 απόφαση Δημάρχου περί παράτασης της θητείας των Αντιδημάρχων (ΑΔΑ:ΨΝΤ1Ω62-ΑΦΝ).

Αποφασίζει

Ορίζουμε ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού τους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους με θητεία από 01.10.2020 έως και 30.09.2021 και τους αναθέτουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες ως εξής:

1. Στον κ. Ζαλακούδη Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο όλων των Τμημάτων των Διευθύνσεων Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

Τη συνυπογραφή μετά των προϊσταμένων των παραπάνω Διευθύνσεων όλων των εγγράφων, αποφάσεων κ.λπ. που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

Την ευθύνη, συντονισμό και εποπτεία διακίνησης των υπηρεσιακών εγγράφων τόσο μεταξύ των υπηρεσιών όσο και προς άλλες υπηρεσίες και τρίτους.

Την εποπτεία και συντονισμό για θέματα του Συνήγορου του Πολίτη.

Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο του Τμήματος Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο των ΚΕΠ.

Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο των Αποκεντρωμένων δημοτικών Υπηρεσιών Κοινότητας Καματερού.

Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, των Ευρωπαϊκών

Προγραμμάτων.

Την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής.

Την υπογραφή ως διατάκτη στις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού.

Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του.

Επίσης ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος ορίζεται Αναπληρωτής Δημάρχου.

2. Στον κ. Δανάκο Στέφανο, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών-Δόμησης, μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Πολεοδομικών εφαρμογών, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου εκτός του Τμήματος Τεχνικού Συνεργείου και Συνεργείου Ηλεκτροφωτισμού.
Την εποπτεία και την ευθύνη όλων των θεμάτων που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.
Υπεύθυνος για την διαχείριση των θεμάτων της Δημοτικής Περιουσίας
Την εποπτεία και την ευθύνη επικίνδυνων κτισμάτων.
Την εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη επί των θεμάτων της Υπαίθριας διαφήμισης.
Την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Την τέλεση Πολιτικών γάμων.
Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

3. Στον κ. Κοτσίνη Σπύρο, ως άμισθο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Συνεργείων & Ηλεκτροφωτισμού , ο οποίος δεν δικαιούται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής, μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την    εποπτεία,    ευθύνη    και    συντονισμό    των    θεμάτων    Οδοσήμανσης    και Ηλεκτροφωτισμού της πόλης.
Την εποπτεία, ευθύνη και παρακολούθηση του Τεχνικού Συνεργείου.
Την εποπτεία, ευθύνη των φρεατίων της πόλης.
Την εποπτεία , ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με την συντήρηση υποδομών .
Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό επί των των θεμάτων που σχετίζονται με τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα.
Την τέλεση Πολιτικών γάμων.
Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.


4. Στον κ. Νταούτη Γεώργιο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Πρασίνου , μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο του τμήματος Καθαριότητας και Διαχείρισης Μηχανημάτων – Οχημάτων της Διεύθυνσης οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
Την Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο του τμήματος Πρασίνου, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
Την τέλεση Πολιτικών γάμων.
Την Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και συντονισμό για θέματα ανακύκλωσης.
Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.


5. Στον κ. Βαβλαδέλη Δημήτριο Αντιδήμαρχο Ασφάλειας , Πολιτικής Προστασίας και Καθημερινότητας του Πολίτη μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Το συντονισμό των δράσεων καθημερινότητας του δημότη .
Την εποπτεία, και συντονισμό δράσεων και ενεργειών που αφορούν στη διαφάνεια και την εξυπηρέτηση των δημοτών και ειδικότερα τη διαφάνεια στις σχέσεις του Δήμου προς τρίτους και την απρόσκοπτη πρόσβαση του πολίτη σε κάθε πληροφορία που τον αφορά.
Την εποπτεία και ευθύνη για τα αδέσποτα ζώα.
Την τέλεση Πολιτικών γάμων.
Την εποπτεία και την ευθύνη για την πυρασφάλεια των κτιριακών υποδομών του Δήμου.
Την εποπτεία και    ευθύνη επί των θεμάτων Πολιτικής Προστασίας, Διαχείρισης Κρίσεων.
Την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων Δημοτικής Περιουσίας.
Την ευθύνη συντονισμού δράσεων για την μέριμνα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ).
Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

Από την εκχώρηση αρμοδιοτήτων εξαιρείται η αρμοδιότητα εισαγωγής θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η οποία παραμένει στο Δήμαρχο ως τελική υπογραφή ύστερα από την προσυπογραφή των θεμάτων από τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.

6. Στον κ. Πότση Ζήση, Αντιδήμαρχο  Κοινωνικής Πολιτικής , μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση συντονισμό καλή λειτουργία καιέλεγχο της

          Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης  και του Τμήματος Προστασίας

          και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας . 

  • Την εποπτεία του ανταλλακτηρίου ρούχων.
  • Την εποπτεία, ευθύνη και παρακολούθηση Απασχόλησης και Ευρωπαϊκών    

          Προγραμμάτων της ευθύνης του.

  • Την τέλεση Πολιτικών γάμων.
  • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

7.  Στον κ. Αποστόλου Ηλία, άμισθο Αντιδήμαρχο Πολιτισμού-Αθλητισμού, αναθέτει:

-Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό για θέματα Πολιτισμού και ανάδειξηςαρχαιοτήτων και κτιρίων του πολιτισμού.

-Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό σε θέματα αθλητισμού, αθλητικών προγραμμάτων, μαζικού αθλητισμού και Γυμναστηρίων.

-Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων τou

-Την τέλεση Πολιτικών Γάμων

8. Στην κα Καπνιά-Μπούνα Άννα, Αντιδήμαρχο Βρεφονηπιακών Σταθμών & ΚΔΑΠ, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:

 Την εποπτεία, ευθύνη, συντονισμό και καλή λειτουργία των θεμάτων παιδείας.

 Καταγραφή θεμάτων καθημερινότητας των σχολείων.

Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό θεμάτων Δια Βίου Μάθησης.

Την εποπτεία και ευθύνη των Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Την εποπτεία και ευθύνη των ΚΔΑΠ (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών).

Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων της.

Από την εκχώρηση αρμοδιοτήτων εξαιρείται η αρμοδιότητα εισαγωγής θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία

παραμένει στο Δήμαρχο ως τελική υπογραφή ύστερα από την προσυπογραφή των θεμάτων από τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον ημερησία εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη η οποία έχει προβλεφθεί, σε βάρος του προϋπολογισμού 2019 του Δήμου.

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΡΜΠΑΣ