Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ο οποίος εγκρίθηκε με την αρ. 148/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου οι αρμοδιότητες και τα τμήματα της Οικονομικής Υπηρεσίας είναι ως εξής:

 

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Η Διεύθυνση έχει την ευθύνη της σύννομης, εύρυθμης και αποτελεσματικής διαχείρισης των διαδικασιών που έχουν σχέση με την οικονομική λειτουργία του Δήμου ως διοικητικής μονάδας. Είναι αρμόδια για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Συγχρόνως η Διεύθυνση μεριμνά για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού των υπηρεσιών του Δήμου.
1.    Έχει τον έλεγχο και τη διαχείριση του οικονομικού προγραμματισμού του Δήμου και συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία χρήσιμα για αυτόν ( προϋπολογισμοί − απολογισμοί, οικονομική πληροφόρηση, στατιστικά οικονομικά στοιχεία κ.λπ.).
2.    Καταρτίζει από κοινού με τους Προϊστάμενους των  τμημάτων Λογιστηρίου, Ταμειακής και Δημ. Προσόδων, και σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες του Δήμου, το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων αυτού και τα σχετικά παραστατικά, που το συνοδεύουν.
3.    Παρακολουθεί γενικά την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
4.    Υπογράφει κα ελέγχει τα χρηματικά εντάλματα εκδιδόμενα από το Τμήμα Λογιστηρίου.
5.    Έχει τον έλεγχο και τη διαχείριση των διαδικασιών βεβαίωσης των πάσης φύσεως εσόδων του Δήμου και  συνυπογράφει τους Βεβαιωτικούς καταλόγους με τον προϊστάμενο του τμήματος Δημ. Προσόδων.
6.    Ασκεί τις αρμοδιότητες της διάταξης του αρ.23 παρ.2 του 17.5/15.6.1959 Β.Δ «περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων, με όλες τις από αυτές προκύπτουσες ευθύνες, όπως κάθε φορά τροποποιούνται.

 

Οργανικές  μονάδες  της Διεύθυνσης Οικονομικών

 

1. Τμήμα Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας

Ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 84 του από 17.5/15.6.1959 Β.Δ. «περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», όπως κάθε φορά τροποποιούνται.
 
Το εν λόγω τμήμα περιλαμβάνει:
Α. Γραφείο βεβαίωσης τελών − δικαιωμάτων − φόρων − εισφορών.
Β. Γραφείο Δημοτικής περιουσίας

2. Τμήμα Λογιστηρίου

Ασκεί τις αρμοδιότητες των διατάξεων των άρθρων 83 και 23 παρ. 2 του από 17.5/15.6.1959 Β.Δ. «περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».

Το  εν λόγω τμήμα περιλαμβάνει:
Α.Γραφείο Προϋπολογισμού − Απολογισμού
Β.Γραφείο εκκαθάρισης και εντολής δαπανών.
Γ. Γραφείο διπλογραφικού

3. Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

Διεξάγει την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου με την  ευθύνη και εποπτεία του Προϊσταμένου της και με τα αρμόδια εισπρακτικά και διαχειριστικά όργανα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Δημοτικό Κώδικα και στο από 17.5.59 Β/Διάταγμα σχετικά με το λογιστικό των Δήμων, όπως κάθε φορά τροποποιούνται.

Το εν λόγω τμήμα περιλαμβάνει:
Α. Γραφείο Εισπράξεων Εσόδων
Β. Γραφείο Εξόδων

4. Τμήμα προμηθειών και διαχείρισης υλικού αποθήκης

Επιμελείται και ενεργεί όλες τις εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προγράμματος απαιτουμένων προμηθειών και την έγκαιρη παραλαβή των κάθε είδους προμηθευόμενων υλικών των υπηρεσιών του Δήμου, μηδέ εξαιρουμένων και των κάθε είδους αυτοκινήτων και των λοιπών μηχανικών μέσων, πλην εκείνων που προορίζονται για την εκτέλεση έργων, την εισαγωγή τους στην αποθήκη του Δήμου με τη συνοδεία των ποσοτικών παραστατικών στοιχείων και την παράδοση τους για κάθε περίπτωση στις οικείες υπηρεσίες του Δήμου.

Συγκεντρώνει τις αιτήσεις των δημοτικών υπηρεσιών , εξετάζει την σκοπιμότητα αυτών και διαμορφώνει προγράμματα για την προμήθεια κάθε είδους και εισηγείται αυτά για έγκριση στα αρμόδια όργανα του Δήμου (υλικά για την εκτέλεση τεχνικών έργων, ανταλλακτικά , λιπαντικά, καύσιμα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, μηχανήματα, εργαλεία, έπιπλα, είδη γραφείου, μισθώσεις μεταφορικών μέσων, κλπ)

 5.  Τμήμα Δημοτικών Κοιμητηρίων

Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.