ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Mε αριθμό 489

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού

 

 

        ΄Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α΄ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018.
 2. Την με αρ. 541/2019 απόφαση πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ανακηρύχθηκε ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Δήμαρχος, οι τακτικοί και αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού.
 3. Το με αρ. πρωτ. 18946/28-8-2019 πρακτικό ορκωμοσίας Δημάρχου – Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων για τη δημοτική περίοδο από 1-9-2019 έως και 31-12-2023. 
 4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 & 6 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και επομένως μπορεί να ορισθούν έξι (6) Αντιδήμαρχοι.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ.6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε  από την παρ.4α του άρθρου 114 του Ν.4623/2019.
 6. Το γεγονός ότι με την με αρ. πρωτ. 19910/08.09.2019 επιστολή του, ο κ. Ζήσης Πότσης  ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την Δημοτική παράταξη “ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΠΟΛΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ”.

Αποφασίζει

 

          Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, τον  παρακάτω  ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο  με θητεία από   10.09.2019  έως 09.09.2020 και του αναθέτουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες ως εξής:

 

Στον κ. Πότση Ζήση, Αντιδήμαρχο  Κοινωνικής Πολιτικής , μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση συντονισμό καλή λειτουργία καιέλεγχο της

          Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης  και του Τμήματος Προστασίας

          και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας . 

 • Την εποπτεία του ανταλλακτηρίου ρούχων.
 • Την εποπτεία, ευθύνη και παρακολούθηση Απασχόλησης και Ευρωπαϊκών    

          Προγραμμάτων της ευθύνης του.

 • Την τέλεση Πολιτικών γάμων.
 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

 

 

- Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον ημερησία εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

- Από την παρούσα απόφαση  προκαλείται  δαπάνη η οποία έχει προβλεφθεί,  σε βάρος του προϋπολογισμού 2019 του Δήμου.