Δεκέμβριος 2022

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022

...

Array
(
  [articleid] => 10987
  [id] => 4909
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1669932000
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1669989874
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_10987
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 10987
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 54η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 6 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2022

2. Απαλλαγή υπόλογου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, που αφορά σε δαπάνη για έλεγχο κάρτας καυσαερίων οχημάτων του Δήμου

3. ΄Εγκριση δαπάνης, που αφορά πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης εξωτερικού, για συμμετοχή της ομάδας έργου, σε προγραμματισμένη δράση, που έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS   

4. Έγκριση 3ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου “Έργα ΑΠΕ και Ενεργειακή Αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων στη ΔΚΑΑ” (2ο, 3ο Γυμνάσιο & 1ο, 2ο ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων), Α.Μ. 150/2021

5. Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης  Δικαιολογητικών και Βαθμολόγησης Τεχνικών Προσφορών της Υπηρεσίας  με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Α.Α.Κ..» ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον  Φ.Π.Α. 24% , Αρ. Μελέτης 116/2022 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 176206

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του  από 9-9-2022 πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας  και την εκδίκαση της ένστασης με αρ.πρωτ. 19798/12-9-2-22, για την εκμίσθωση των δημοτικών κινηματογραφικών αιθουσών «ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ» και «ΟΝΑΡ»

 

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-6-δεκεμβρίου-2022 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_10987/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_10987/oikonomiki_header.jpg )

Νοέμβριος 2022

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2022

...

Array
(
  [articleid] => 10982
  [id] => 4904
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1669759200
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1669895220
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_10982
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 10982
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2022
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στην 53η (έκτακτη)  συνεδρίαση έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, την 1η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 , για συζήτηση του παρακάτω μοναδικού θέματος, της ημερήσιας διάταξης:

 Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων: “Χριστούγεννα 2022 στην πόλη μας” με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της κάθε υπηρεσίας σε εταιρεία.

Το επείγον της συνεδρίασης, συνίσταται στο πολύ μικρό χρονικό διάστημα που απομένει, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες ανάθεσης των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων 2022.

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-δια-περιφοράς-την-πέμπτη-1η-δεκεμβρίου-2022 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_10982/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_10982/oikonomiki_header.jpg )

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022

...

Array
(
  [articleid] => 10975
  [id] => 4897
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1669327200
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1669383469
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_10975
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 10975
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 52η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 29 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. α) Έγκριση συμμετοχής στελεχών στη Συνάντηση Εργασίας της δράσης “Tackling Discrimination” η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+, β) έγκριση μετακίνησης στο εξωτερικό, γ) έγκριση σχετικής δαπάνης ημερήσιας αποζημίωσης, δ) έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης

2.  Καθορισμός τελών που επιβάλλονται για τη χρήση των κοινοχρήστων  χώρων για το έτος 2023
 
3.  Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων και μη χώρων για το έτος 2023

4.   Καθορισμός μειώσεων και απαλλαγών τελών καθαριότητας και φωτισμού και δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για ειδικές κοινωνικές κατηγορίες

5.   Καθορισμός τελών που επιβάλλονται για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων από μικροπωλητές υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2023

6.   Διαγραφή ανεξόφλητων οφειλών ΔΤ-ΔΦ και ΤΑΠ από μηνιαίες καταστάσεις επιστρεφόμενων τελών της VOLTON

7.   Έγκριση όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης για την «Προμήθεια δύο ηλεκτρικών λεωφορείων και ενός σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων» (A.M. 25/2021)

8. Λήψη απόφασης για παροχή εντολής στους Νομικούς Συμβούλους, για την εκπροσώπηση του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, όπως παραστούν ενώπιον των δικαστηρίων Αθηνών, κατά τις δικασίμους, για τον μήνα Δεκέμβριο του 2022

9.     Υποβολή και έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα και βιβλίου τρεχούμενων  λογαριασμών μηνός Οκτωβρίου 2022

10.   Εξειδίκευση πίστωσης ποσού ύψους 2.750,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.0029 με σκοπό την κάλυψη της δαπάνης υποψηφιότητας του Δήμου ΑΑΚ στη διοργάνωση βράβευσης ΟΤΑ με τίτλο: “Best City Awards 2023”

11.   Eισήγηση για εξειδίκευση πίστωσης για άπορο δημότη μας – Δ Ζ

12.    Eισήγηση για εξειδίκευση πίστωσης για άπορο δημότη μας – Π Π

13.    Eισήγηση για εξειδίκευση πίστωσης για άπορο δημότη μας – Α Μ

14..  ΄Εκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για έξοδα μεταβίβασης οχήματος που έγινε δωρεά στο Δήμο

15.  Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και   σύναψης σύμβασης για την υπηρεσία: Διοργάνωση πολιτιστικών  εκδηλώσεων ¨Χριστούγεννα στην πόλη μου¨

16.  Παράταση της διάρκειας της σύμβασης εργαζομένων ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας δύο (2) μηνών, στους Δημοτικούς,Παιδικούς και
       Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου

17.  ΄Εγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού τρόπου  εκτέλεσης και σύναψης σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, με τίτλο: “Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Συστήματος Προτεραιότητας για τα 3 ΚΕΠ του Δήμου

18.   “Eισήγηση για εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση Xριστουγεννιάτικης Γιορτής για τα παιδιά που είναι εγγεγραμμένα   στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου ΔΕ Αγ. Αναργύρων    έτους  2022” ΑΜ 157/2022

19.    Eισήγηση για εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση Xριστουγεννιάτικης Γιορτής για τα παιδιά που είναι εγγεγραμμένα   στους  βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου ΔΕ Καματερού   έτους  2022” ΑΜ  156/2022

20.    Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (Α.Μ. 4/2020)

21.    ΄Εγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου: “Παρεμβάσεις ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων και διαμορφώσεις για ενσωμάτωση υπόγειων συστημάτων διαχωρισμού και αποκομιδής
          απορριμμάτων” (Α.Μ. 61/2017)

 

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-29-νοεμβρίου-2022 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_10975/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_10975/oikonomiki_header.jpg )

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022

...

Array
(
  [articleid] => 10965
  [id] => 4887
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1668722400
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1669031886
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_10965
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 10965
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

    Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 51η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 24 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.  ΄Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Κατασκευή πεζοδρομίων και τοιχείων αντιστήριξης, στην οδό Σωκράτους, στη Δ.Κ.Κ.” Α.Μ. 38/2022

2.    Υποβολή και έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα και βιβλίου τρεχούμενων  λογαριασμών μηνός Οκτωβρίου 2022

3.   Εξειδίκευση πίστωσης ποσού ύψους 2.750,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.0029 με σκοπό την κάλυψη της δαπάνης υποψηφιότητας του Δήμου ΑΑΚ στη διοργάνωση βράβευσης ΟΤΑ με τίτλο: “Best City Awards 2023”

4.   Eισήγηση για εξειδίκευση πίστωσης για άπορο δημότη μας – Δ Ζ

5.    Eισήγηση για εξειδίκευση πίστωσης για άπορο δημότη μας – Π Π

6.    Eισήγηση για εξειδίκευση πίστωσης για άπορο δημότη μας – Α Μ

7.  ΄Εκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για έξοδα μεταβίβασης οχήματος που έγινε δωρεά στο Δήμο

8.  Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και σύναψης σύμβασης για την υπηρεσία: Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων ¨Χριστούγεννα στην πόλη μου¨

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-πέμπτη-24-νοεμβρίου-2022 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_10965/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_10965/oikonomiki_header.jpg )

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022

...

Array
(
  [articleid] => 10951
  [id] => 4873
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1668117600
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1668171974
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_10951
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 10951
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 50η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 15 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. ΄Εγκριση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης Κυλικείου ανοιχτού γηπέδου ποδοσφαίρου στη Δ.Κ.Κ.

2.  Εξειδίκευση πίστωσης που αφορά τον κωδικό Κ.Α. 00.6443 με τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) σε εκδηλώσεις του Δήμου”

3.  Εξειδίκευση πίστωσης που αφορά τον κωδικό Κ.Α. 00.6433.0001 με τίτλο: “Προμήθεια αναμνηστικών δώρων και είδη απονομής”

4.   Λήψη απόφασης, περί εξώδικου συμβιβασμού για την καταβολή της αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας Κωνσταντίνας Κοζή στο Ο.Τ. 437 της Δ.Κ.Κ.

5.  ΄Εγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Δήμου έτους 2021

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-15-νοεμβρίου-2022 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_10951/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_10951/oikonomiki_header.jpg )

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022

...

Array
(
  [articleid] => 10940
  [id] => 4862
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1667512800
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1667567664
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_10940
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 10940
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 49η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 8 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:45 , για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί μη  ασκήσεως ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 11450/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
2. Παράταση της διάρκειας, της με αρ.πρωτ. 23447/18-11-2021 Σύμβασης, που αφορά Προμήθεια ειδών καθ/τας και ευπρεπισμού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των βρεφονηπιακών σταθμών

3. Καθορισμός των όρων της απευθείας ανάθεσης έργου με τίτλο «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και συνδέσεις ακινήτων» και αποδοχή της Α.Μ. 114/2022

4. Απαλλαγή υπολόγων υπαλλήλων του Δήμου  από χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν σε ημερήσια αποζημίωση, κάλυψη κόστους μετακινήσεων και διαμονής τους για τη συμμετοχή τους στην 6η συνάντηση εργασίας της δράσης ΤΙΜΕ4ΕU στη Σλοβενία

5. Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης , για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ” (Α.Μ. 63/2021) – Ομάδα Δ  (Χρώματα-Μικροεργαλεία)

6. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμή,  έλεγχο κάρτας καυσαερίων οχημάτων του Δήμου έτους 2022

7. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για την καταβολή της αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας Ανθούλας Τουρμούσογλου στο Ο.Τ. 1000Α της Δ.Κ. Καματερού
8. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για την καταβολή της αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας Αναστασίου Αθανασίου στα Ο.Τ. 300 και 302 της Δ.Κ. Καματερού
9. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για την καταβολή της αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας Ερμιόνης Φλούδα στο Ο.Τ. 300 της Δ.Κ. Καματερού
10.  Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για την καταβολή της αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας Ιωάννη Σαρρή του Γεωργίου στο Ο.Τ. 338 της Δ.Κ. Καματερού.

11. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού, για την καταβολή της αποζημίωσης, λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας της Ελένης Πανούτσου-Λιάπη του Κων/νου, στο Ο.Τ. 299 της Δ.Κ.Καματερού
 
 12. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 35.575,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για την υπηρεσία: Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων: “Χριστούγεννα 2022 στην πόλη μας”

 13. Έγκριση όρων σχεδίου συμπληρωματικής δανειακής σύμβασης   συνολικού ποσού  115.000, για την εκτέλεση έργου « Δίκτυο παρεμβάσεων βιώσιμης αστικής κινητικότητας και ενίσχυσης της προσβασιμότητας σε οδούς του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης  

    
                                                                                 

 

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-8-νοεμβρίου-2022 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_10940/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_10940/oikonomiki_header.jpg )

Οκτώβριος 2022

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 1η Νοεμβρίου 2022

...

Array
(
  [articleid] => 10936
  [id] => 4858
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1667167200
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1667220097
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_10936
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 10936
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 1η Νοεμβρίου 2022
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 48η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 1 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:45 , για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

 Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για κάλυψη δαπανών μετακίνησης και διανυκτέρευσης υπαλλήλων  στην Κοπεγχάγη για συμμετοχή στο τεχνικό ετήσιο συνέδριο υγιών πόλεων

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-1η-νοεμβρίου-2022 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_10936/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_10936/oikonomiki_header.jpg )

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς την Τρίτη 1η Νοεμβρίου 2022

...

Array
(
  [articleid] => 10933
  [id] => 4855
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1666818000
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1666872413
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_10933
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 10933
  [article_title] => Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς την Τρίτη 1η Νοεμβρίου 2022
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

   

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε, στην 48η (τακτική)  δια περιφοράς, συνεδρίαση έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 1 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:45 , για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1. Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για κάλυψη δαπανών μετακίνησης και διανυκτέρευσης υπαλλήλων  στην Κοπεγχάγη για συμμετοχή στο τεχνικό ετήσιο συνέδριο υγιών πόλεων

 

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-της-οικονομικής-επιτροπής-δια-περιφοράς-την-τρίτη-1η-νοεμβρίου-2022 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_10933/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_10933/oikonomiki_header.jpg )

Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022

...

Array
(
  [articleid] => 10930
  [id] => 4852
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1666818000
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1666867635
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_10930
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 10930
  [article_title] => Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), στην 47η (έκτακτη) συνεδρίαση έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 27 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση του παρακάτω, μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

 Έγκριση του 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου με τίτλο: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Κ. ΠΑΛΑΜΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ” (Α.Μ. 135/2020)

Το επείγον της συνεδρίασης, συνίσταται στην έγκριση διεξαγωγής ενεργειών, που αποσκοπούν στην επίσπευση εκτέλεσης, ανακατασκευής του έργου, που σκοπό έχει την ασφαλή κυκλοφορία και προσβασιμότητα των κατοίκων αλλά και των διερχόμενων πολιτών και οχημάτων.

[custom_css] => [seo_url] => έκτακτη-συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-πέμπτη-27-οκτωβρίου-2022 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_10930/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_10930/oikonomiki_header.jpg )

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022

...

Array
(
  [articleid] => 10924
  [id] => 4846
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1666558800
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1666589016
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_10924
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 10924
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 


    Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 46η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 25 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :


1. Λήψη απόφασης για παροχή εντολής στους Νομικούς Συμβούλους για την εκπροσώπηση του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, όπως παραστούν ενώπιον των δικαστηρίων Αθηνών, κατά τις δικασίμους για τον μήνα Νοέμβριο του έτους 2022
2. Κατανομή Καλλιτεχνικού Προσωπικού και Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, ανά ειδικότητα, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου με αμιγώς αμειβόμενο αντίτιμο, στο Δημοτικό Ωδείο, στα τμήματα δημιουργικής απασχόλησης και στα τμήματα αθλητισμού, για το διάστημα 2023-2024
3.  Απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής
4. Αποδοχή δήλωσης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου: “Ανακατασκευή πλατείας Ακροπόλεως” με Α.Μ. 43/2017
5. Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης εξώδικου συμβιβασμού για την εκκαθάριση της δαπάνης δυνάμει της υπ’ αριθμ. 27/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου, καθώς και της παραίτησης του Δήμου από  την ήδη ασκηθείσα έφεση
6.΄Εγκριση όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης, για το έργο:
“Κατασκευή-συμπλήρωση του δικτύου ομβρίων στο Γεροβουνό” (Α.Μ.26/2021)
7.Αποδοχή χρηματοδότησης για την αναβάθμιση των ΚΕΠ Αγίων Αναργύρων-Καματερού ποσού  149.263,76. €
8. Αναμόρφωση προϋπ/σμού Δήμου ο.ε 2022

 


    
                   

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-25-οκτωβρίου-2022 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_10924/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_10924/oikonomiki_header.jpg )