Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: Ανάπλαση του παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού & Αναβάθμιση Εμπορικού Κέντρου Αγίων Αναργύρων

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία – RESTART Α.Ε., προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Ανάπλαση του παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού & Αναβάθμιση Εμπορικού Κέντρου Αγίων Αναργύρων», με προϋπολογισμό 5.604.838,71 €  πλέον Φ.Π.Α. 1.345.161,29 €, δηλαδή συνολικά 6.950.000,00€.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 26η Σεπτεμβρίου 2023 (26/9/2023), ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωση – Next Generation EU με K.A. εισόδου 64.1324.0001.
 

 Σχέδια
 Τοπογραφικά
 Τεύχη

 

 

Μοιράσου την σελίδα