Παρεμβάσεις ανάπλασης για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των οδών Στρ. Αλεξ. Παπάγου, Αγ. Νικολάου

«Βελτίωση της οδικής ασφάλειας των οδών Στρ. Αλεξ. Παπάγου, Αγ. Νικολάου Δ.Κ. Καματερού, ένταξη στο ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «Ελλάδα 2.0» χρηματοδότηση από ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – NextGeneration EU»

 

 

Δράση:

16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο»

Τίτλος Πρόσκλησης:

Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας (ΑΔΑ: Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ)

Τίτλος Έργου:

 Βελτίωση της οδικής ασφάλειας των οδών Στρ. Αλεξ. Παπάγου και  Αγ. Νικολάου Δ.Κ. Καματερού

Εγκριτική Απόφαση:

Η υπ’ αρ. πρωτ. 20107/09-03-2023 κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, ΑΔΑ: ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ

Ποσό Χρηματοδότησης:

2.100.000,00 ευρώ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
 • Σκοπιμότητα
 • Περιγραφή / Στάδια Υλοποίησης
 • Διαβουλεύσεις
 • Συνοδευτικό υλικό (Αναλυτικά στοιχεία, χάρτες χωροθέτησης, κλπ)
 • Νέα-Ανακοινώσεις
Σκοπιμότητα

Το έργο αφορά  τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας μεγάλων τμημάτων των οδών Αγ. Νικολάου και Στρ. Αλεξ. Παπάγου της Δ.Κ. Καματερού του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα προσβασιμότητας αλλά και οδικής ασφάλειας. 

Ειδικότερα:

 • Το υφιστάμενο οδόστρωμα χρήζει συντήρησης και βελτιωτικών παρεμβάσεων, καθώς παρουσιάζει έντονα προβλήματα ολισθηρότητας και καθιζήσεων εξαιτίας της ιδιαιτερότητας του υπεδάφους του Δήμου (ποτάμια, ρέματα) αλλά και των συχνών έντονων πλημμυρικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στο Δήμο ΑΑΚ (2014, 2015 κ.α).
 • Τα υφιστάμενα πεζοδρόμια των προς παρέμβαση οδών είναι μικρά, με άναρχη φύτευση και πολλά εμπόδια ενώ σε κάποια σημεία τους απουσιάζουν εντελώς με αποτέλεσμα η πεζή κίνηση να υλοποιείται πάνω στο οδόστρωμα της οδού. Επίσης, τα υφιστάμενα πεζοδρόμια δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις σχεδιασμού και διαστασιολόγησης των διαδρόμων κυκλοφορίας πεζών και ΑΜΕΑ, βάσει της απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ από το 2005
 • Σημαντικά προβλήματα παρουσιάζονται και στην ασφαλή και άνετη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων καθώς δεν υφίστανται ασφαλείς διαβάσεις πεζών και η στάθμευση και από τις δύο πλευρές των οδών είναι ιδιαίτερα συχνή. 

Όλα τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα ότι η συνολική εικόνα των πεζοδρομίων και του δημόσιου χώρου είναι υποβαθμισμένη. 

Σκοπός του εγκεκριμένου έργου είναι η βελτιστοποίηση της ασφάλειας των χρηστών των παραπάνω οδών, βέλτιστες συνθήκες προσβασιμότητας, ιδιαίτερα των ΑΜΕΑ-ΑΜΚ καθώς και η περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση των περιοχών παρέμβασης. 

Όσον αφορά την ασφάλεια, επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση των τροχαίων ατυχημάτων εξαιτίας της ολισθηρότητας και της φθοράς του οδοστρώματος, της μη ύπαρξης επαρκούς φωτισμού, σηματοδότησης, κατάλληλα επισημασμένων διαβάσεων πεζών και της μη ύπαρξης κατάλληλα διαμορφωμένων πεζοδρομίων.

Η περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής επιδιώκει να περιορίσει το φαινόμενο της θερμής αστικής νησίδας μέσω των ψυχρών υλικών  που προβλέπεται να τοποθετηθούν στα πεζοδρόμια.

Επί πλέον, η ενίσχυση του πρασίνου θα συμβάλλει θετικά στην βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής, θα περιορίσει ακόμα περισσότερο το φαινόμενο της θερμής αστικής νησίδας και θα ενισχύσει τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προγραμματισμένες παρεμβάσεις διέπονται από τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού με στόχο την αύξηση της βιωσιμότητας των κοινόχρηστων χώρων.

 

 

Περιγραφή / Στάδια Υλοποίησης

Το έργο αφορά στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας μεγάλων τμημάτων  των οδών Αγ. Νικολάου και Στρ. Αλεξ. Παπάγου της Δ.Κ. Καματερού του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού. Συγκεκριμένα, πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες ανακατασκευής του υφιστάμενου οδοστρώματος, ανακατασκευής και διαπλάτυνσης των πεζοδρομίων, μετατόπιση των υφιστάμενων φρεατίων υδροσυλλογής, ανύψωση ή καταβιβασμός υφιστάμενων φρεατίων, κ.α.

Ειδικότερα, προβλέπεται να υλοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες ανά οδό και τμήμα οδού:

Α/Α

ΟΔΟΙ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

1

ΣΤΡ. ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΓΟΥ

Βούρβαχη

Αγ. Νικολάου

Ανακατασκευή πεζοδρομίων με τη χρήση ψυχρών υλικών

Ανακατασκευή οδοστρώματος

2

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αργυροκάστρου

Χελμού

Ανακατασκευή - συντήρηση   οδοστρώματος   σημειακές ανακατασκευές οδοστρωμάτων

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Στο εγκεκριμένο έργο προβλέπεται η συντήρηση και η ανακατασκευή τμημάτων των οδοστρωμάτων των οδών τα οποία έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές.

H συντήρηση των οδοστρωμάτων περιλαμβάνει αρχικά, την αποξήλωση του υφιστάμενου παλαιού ασφαλτοτάπητα (φρεζάρισμα) και τον καλό καθαρισμό των οδοστρωμάτων από τα προϊόντα αποξήλωσης. Ακολουθεί η κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους (όταν υπάρχει ανάγκη να καλυφθούν πιθανές ανωμαλίες μικρής έκτασης) η εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης και κατάλληλου πλέγματος από ίνες υάλου και τέλος ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. 

Σε περίπτωση που το οδόστρωμα της οδού ή τμήματος αυτού:

α) έχει υποστεί σοβαρές φθορές και βλάβες όχι μόνο στον ασφαλτοτάπητα αλλά και στην υποδομή της οδού που στην περίπτωση αυτή η απλή συντήρηση δεν θα επιφέρει μακροχρόνιο αποτέλεσμα και οι βλάβες θα επανεμφανιστούν ή 

β) έχει εσφαλμένες κλίσεις με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η απορροή των υδάτων, τότε κρίνεται απαραίτητο, να γίνει ανακατασκευή του οδοστρώματος. 

Πριν την απόφαση για ανακατασκευή, οι βλάβες του οδοστρώματος, οι οποίες συνήθως δεν είναι επιφανειακά ορατές σε όλο το μήκος και την έκταση τους, θα πρέπει να διερευνηθούν και να διαπιστωθούν τα αίτια που τις προκαλούν. Συνήθως τα αίτια που τις προκαλούν διαπιστώνονται μετά την αποξήλωση των παλαιών στρώσεων οδοστρωσίας.

Στην περίπτωση αυτή η αποκατάσταση του οδοστρώματος θα γίνει αφού προηγουμένως προηγηθεί εκτέλεση βελτιωτικών παρεμβάσεων στα τμήματα που έχουν υποστεί φθορές ανάλογα με την έκταση της βλάβης του οδοστρώματος και των αιτίων που την προκάλεσαν και σε κάθε περίπτωση με την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας (υποβάση και βάση οδοστρωσίας, ασφαλτική στρώση βάσης, ασφαλτική προεπάλειψη) 

Ακολουθεί η κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης πάχους 5εκ, κατάλληλου πλέγματος από ίνες υάλου, ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης και τέλος ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ.

Επιπλέον, προβλέπεται:

 • σε οδούς κυκλοφορίας λεωφορείων ή δρόμους με μεγάλη κλίση προτείνεται να διαστρωθεί ασφαλτικός αντιολισθηρός τάπητας αντί της απλής ασφαλτικής στρώσης.
 • Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις συναρμογές στις θέσεις διακοπής εργασιών, κατά µήκος και πλάτος της οδού, όπως και στην αρχή και το τέλος της υπό ανακατασκευής οδού, καθώς και στις κάθετες σε αυτήν οδούς ώστε η µετάβαση από παλαιά σε νέα τµήµατα και αντίστροφα να είναι οµαλή. 
 • Στη περίπτωση που το νέο υψόμετρο της οδού έχει προκαλέσει ανισοσταθμία μεταξύ της νέας και των υφιστάμενων κάθετων οδών, τότε προβλέπεται η απόξεση σε βάθος έως 8εκ του οδοστρώματος των κάθετων οδών, η εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης, ασφαλτικών απισωτικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγής επικλίσεων ή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης και τέλος ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5εκ σε μήκος οδού όσο χρειαστεί για την πλήρη συναρμογή των δύο κάθετων οδών.

Τέλος προβλέπεται η κατάλληλη διαγράμμιση και σήμανση της οδού. Ως προς το είδος και την ακριβή θέση των πινακίδων σήμανσης, προβλέπεται να εκπονηθεί σχετική μελέτη σήμανσης της οδού κατά την έναρξη των εργασιών, η οποία θα αφορά τόσο την εργοταξιακή σήμανση όσο και τη μόνιμη σήμανση κυκλοφορίας μετά το πέρας των εργασιών. 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

Η ανακατασκευή των πεζοδρομίων, περιλαμβάνει, την καθαίρεση των υφιστάμενων πεζοδρομίων, (η οποία θα γίνεται με προσοχή και περιλαμβάνει και την αποκατάσταση των βλαβών που τυχόν προκύψουν σε φρεάτια - δίκτυα ΟΚΩ, κατώφλια κ.λ.π. στοιχεία κατασκευών των παρόδιων ιδιοκτησιών) και των κρασπεδόρειθρων αυτών και εκσκαφές έως ότου διαμορφωθεί η κατάλληλη στάθμη.

Ακολουθεί η κατασκευή ρείθρων, διαστάσεων σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης, από σκυρόδεμα C16/20, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων οδοποιίας από σκυρόδεμα, σε βάση από σκυρόδεμα πάχους 10εκ. Η παραπάνω εργασία, θα προηγηθεί και από τις εργασίες ασφαλτοστρώσεως της οδού.

Στη συνέχεια, θα γίνει διάστρωση και διαμόρφωση του εδάφους μέσω της κατάλληλης βάσης, εγκιβωτισμός στην υπόβαση των πλακοστρώσεων των πεζοδρομίων πλαστικών σωλήνων ορθογωνικής διατομής και φρεατίων αλλαγής κατεύθυνσης σε θέσεις υφιστάμενων υδρορροών και διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C12/15 πάχους d=0,10m οπλισμένο με πλέγμα Τ131 

Ακολουθούν οι επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου με ενσωμάτωση οδεύσεων τυφλών, και κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων πρόσβασης, είτε για ράμπες ΑΜΕΑ είτε σε εισόδους χώρου στάθμευσης και εγκαταστάσεων, είτε όπου κρίνεται απαραίτητο.

Σε κάθε περίπτωση, επί των πεζοδρομίων θα γίνει, όπου είναι απαραίτητο, μετατόπιση ή τροποποίηση της στάθμης των διατηρούμενων φρεατίων Ο.Κ.Ω. 

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι σε ότι αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) που θα προκύψουν από το παρόν έργο, θα πρέπει να ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία της Κ.Υ.Α. 36259/1757/ε103/2010 «Μέτρα όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές κ.λπ. (ΑΕΚΚ)» (ΦΕΚ 1312Β/24-08-2010) για την εναλλακτική διαχείριση. 

Βάσει του άρθρου 7 παρ. 3, εδ. Β της παραπάνω K.Υ.Α. η διαχείριση της περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα:

-- είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,

--είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην σύμβαση ανάθεσης του έργου.

 

Συνοδευτικό υλικό (Αναλυτικά στοιχεία, χάρτες, κλπ)

 Σχέδια

Νέα - Ανακοινώσεις

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 25/05/2023 & ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 01/06/2023

Μοιράσου την σελίδα