Κανονισμός Καθαριότητας

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 Σύμφωνα με το άρθρο 102 του Συντάγματος οι Ο.Τ.Α. είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων. Η προστασία του περιβάλλοντος, η καθαριότητα και η διαχείριση των απορριμμάτων είναι μία από τις σημαντικότερες αρμοδιότητες του Δήμου  (Άρθρο 75 Ν. 3463/2006).
Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία του Δήμου και των δημοτών - κατοίκων και διέπονται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα.
1. Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο:

  • την τήρηση της καθαριότητας της πόλης και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας
  • την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
  • τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων - στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση)
  • τη γνωστοποίηση του και συμμόρφωση των δημοτών -  κατοίκων – περαστικών στις σχετικές δημοτικές διατάξεις

2. Ο στόχος του είναι:

  • η  αποτροπή της ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος
  • η  προστασία της φύσης και της ατμόσφαιρας
  • η  μείωση παραγωγής αποβλήτων και η δυνατότητα  αξιοποίησή τους
  • η  λήψη όλων των απαραιτήτων μέτρων γι΄ αυτούς τους σκοπούς.

 Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν θίγουν, δεν υποκαθιστούν και δεν αντικαθιστούν τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ’ αυτή.

 

ΑΡΘΡΟ 2
Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Αυτή ανήκει στη Δημοτική Αρχή, τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου και τη Δημοτική Αστυνομία. Οι φορείς και οι κάτοικοι της πόλης  μας, οφείλουν να συνδράμουν τις πιο πάνω Αρχές για την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική επιτέλεση της αποστολής τους

ΑΡΘΡΟ 3
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ως απορρίμματα-στερεά απόβλητα νοούνται όλες οι ουσίες  ή αντικείμενα- κυρίως στερεάς μορφής- που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους και παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς αστικού περιβάλλοντος που είναι εγκαταλελειμμένα ή πρόκειται να εγκαταλειφθούν. Αυτά σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις πρόσφατες ΕΟΚικές διατάξεις ταξινομούνται σε ΑΣΤΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΑ, ΤΟΞΙΚΑ- ΒΛΑΒΕΡΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ.

1. Τα αστικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:
α)  Εσωτερικά απορρίμματα που προέρχονται από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, νοσοκομεία, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες.
β) Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που κείνται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κλπ.
γ)  Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαδιά, φύλλα, χόρτα κλπ.).
δ)  Ογκώδη αντικείμενα (έπιπλα, οικιακές συσκευές, στρώματα κλπ)
ε)   Επικίνδυνα απορρίμματα( μπαταρίες, φάρμακα, σύριγγες κλπ).

2.  Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:
α)  Υπόλοιπα που προέρχονται από τη δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων, μονάδων παραγωγής μεταποίησης ή πώλησης προϊόντων κρέατος αλλά και άλλων μονάδων παραγωγής (μέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά κλπ.) και δεν προσομοιάζουν με τα αστικά λόγω όγκου, ποσότητας, επεξεργασίας.
γ)   Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού νεκροταφείων.
δ)   Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες.
ε)    Απόβλητα που δεν δύνανται  να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων και οχημάτων.
στ)  Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικώς καθώς και μέρη τους, άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα.

3. Τοξικά-Βλαβερά  θεωρούνται  όλα όσα περιέχουν  ουσίες που
εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά κλπ.) των οποίων η συλλογή, αποκομιδή και διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διαφορετικά από τα συνήθη, καθώς και τα υπόλοιπα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικώς, εκτός  εκείνων που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείων και  τοκετών, από παθολογοανατομικά – μικροβιολογικά - αιματολογικά εργαστήρια  κλπ. τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους.

4. Ανακυκλώσιμα είναι όλα τα προς απόρριψη, που με κατάλληλη επεξεργασία μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Αυτά είναι γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο αλλά και ηλεκτρικές συσκευές, λάστιχα, λάδια πάσης φύσεως.

ΑΡΘΡΟ 4
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Με βάση τον παρόντα κανονισμό οι υποχρεώσεις του Δήμου καθορίζονται ως εξής:
1. Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών αστικών απορριμμάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1α του παρόντος κανονισμού. Η αποκομιδή γίνεται καθημερινά με βάση το πενθήμερο και βάσει προγράμματος που καθορίζει η υπηρεσία καθαριότητας. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να λειτουργεί ημέρες αργιών και εξαιρέσιμων με βάση τις ανάγκες της. Η περισυλλογή γίνεται από κάδους μηχανικής αποκομιδής ή υπόγειους κάδους που τοποθετεί ο δήμος σε καθορισμένες θέσεις κατόπιν μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος. Αρμόδιος για τη μετακίνηση ή αλλαγή θέσης των κάδων είναι ο Δήμος. Σε αυθαίρετες μετακινήσεις κάδων από πολίτες επιβάλλεται πρόστιμο*. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά αυτοκίνητα του Δήμου στο ΧΥΤΑ, ή όπου αλλού ορίσει ο Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής στον οποίο ο Δήμος μας είναι μέλος.

2. Η  αποκομιδή,  μεταφορά  και  διάθεση  των  ογκωδών  αστικών απορριμμάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1α,β,γ, του παρόντος κανονισμού (παλιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές
συσκευές, στρώματα κλπ.) εντός 5ημέρου από της ειδοποίησης στην αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου (τηλ. 2102614400, 2102613853) ή βάσει κάποιου άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής που καταρτίζει η υπηρεσία καθαριότητας.

Αναθεώρηση: “H αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ογκωδών απορριμμάτων (στρώματα, έπιπλα κλπ) αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων, ανακαινίσεων (μπάζα) κλπ γίνεται από το Δήμο αφού προηγουμένως οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταβάλλει στην Οικονομική Υπηρεσία το ειδικό τέλος αποκομιδής που ανέρχεται σε 0,90 ευρώ ανά σακούλα μπαζών ή/και κατόπιν εκτίμησης από τον επόπτη καθαριότητας και σύνταξης σχετικής έκθεσης προς την Οικονομική Υπηρεσία για τον καθορισμό του αντιτίμου.”

3. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ειδικών απορριμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ.2 α, γ, ε, εφόσον ο Δήμος έχει τη δυνατότητα. Η αποκομιδή γίνεται βάσει ιδιαίτερου προγράμματος αποκομιδής και αφού προηγουμένως οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταβάλλει ειδικό τέλος αποκομιδής [τόσα ΕΥΡΩ ανά τόνο (ή κυβικό μέτρο)] όσα έχει καθορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο με τις εκάστοτε σχετικές αποφάσεις του. Το τέλος καθορίζεται  κατ' έτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.

4. Η αποκομιδή των απορριμμάτων του άρθρου 3 παρ. 2β (νοσοκομείων και λοιπών θεραπευτικών μονάδων) τουλάχιστον πέντε φορές την εβδομάδα εφ' όσον γίνεται με τον συνήθη σημερινό τρόπο και δεν εγκυμονούν κινδύνους για  τη δημόσια υγεία.

5. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων. Όλες οι εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης σκουπιδιών και απορριμμάτων που κείνται σε οδούς, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους γενικώς.
-  Η συχνότητα και οι μέθοδοι σκουπίσματος ορίζονται από το Δήμο δεδομένων των αναγκών, των δυνατοτήτων και των διαθεσίμων μέσων.
-  Για  τη  διατήρηση  των  εξωτερικών κοινοχρήστων  χώρων  καθαρών,  ο  Δήμος υποχρεούται να τοποθετεί ανά διαστήματα, καλαίσθητα και εύχρηστα  δοχεία  απορριμμάτων  ή  άλλους  ειδικούς  κάδους κατάλληλους για υπόλοιπα  κατανάλωσης,  μικροαντικείμενα  κλπ.

6. Ο Δήμος  μας  συμμετέχει  στο πρόγραμμα  ανακύκλωσης  σε  συνεργασία με την  Ε.Ε.Α.Α.
( μπλε κάδοι) και οφείλει με ειδικά φυλλάδια και τακτές ανακοινώσεις  να γνωστοποιεί στους κατοίκους την ύπαρξη του παραπάνω προγράμματος.
Στους μπλε κάδους γίνεται περισυλλογή ανακυκλώσιμων υλικών όπως – χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο – η δε αποκομιδή τους γίνεται με το ειδικό απορριμματοφόρο ανακύκλωσης τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα. Σε έκτακτες  περιπτώσεις (μηχανική βλάβη – συντήρηση)  η υπηρεσία καθαριότητας ορίζει άλλο όχημα για τη συλλογή των κάδων ανακύκλωσης.

7. Σε περίπτωση που εναποτίθενται στους κάδους ανακύκλωσης αντικείμενα μη ανακυκλώσιμα θα επιβάλλεται πρόστιμο*.

8. Η ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματα και  δρομολόγια οχημάτων  αποκομιδής  απορριμμάτων,  τις  τυχόν  αλλαγές,  τα προγράμματα και δρομολόγια των μηχανικών σαρώθρων και τις ώρες και ημέρες πλυσίματος των οδών και κοινόχρηστων χώρων.

9. Η γνωστοποίηση στους κατοίκους του παρόντος κανονισμού, όπως προβλέπει το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006.

10.  Η λήψη έκτακτων μέτρων για τη καθαριότητα της πόλης όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων.

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Ο Δήμος δεν υποχρεούται στη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων-αποβλήτων του άρθρου 3 παρ. 3 και όσων χαρακτηρίζονται ως τοξικά-επικίνδυνα ή διέπονται από ειδικές υγειονομικές διατάξεις όπως:
-    ραδιενεργά απόβλητα,
-    εκρηκτικές,   εύφλεκτες  και   διαβρωτικές  ουσίες,
-    απόβλητα  προερχόμενα  από   εξαγωγή,   επεξεργασία  και   αποθήκευση
μεταλλευτικών πόρων,
-    πτώματα  μεγάλων  ζώων,
-    γεωργικά απόβλητα προερχόμενα από περιττώματα ζώων  ή  μετά από χρήση γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, απολυμαντικών),
-    υγρά απόβλητα σε δίκτυα αποχετεύσεων,
-    καταλύτες αυτοκινήτων.
-    προϊόντα αμιαντοτσιμέντου (ελλενίτ, αμιαντοσωλήνες).


ΑΡΘΡΟ 6
ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Για την εφαρμογή των επόμενων διατάξεων του κανονισμού αυτού οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις εξής έννοιες:
1. "Κατοικίες" θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν άτομα ή οικογένειες και υπεύθυνοι, για μεν τις οικογένειες (με ή χωρίς τέκνα) οι δύο σύζυγοι, για δε τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών ο διαχειριστής. Σε περίπτωση μη ύπαρξης διαχειριστή υπεύθυνοι είναι όλοι οι ιδιοκτήτες.

2. "Επιχειρήσεις - Καταστήματα" θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται η επιχείρηση ή ο διευθυντής των επιχειρήσεων.

3. "Γραφεία"  θεωρούνται  οι  αυτοτελείς  χώροι  όπου  ασκούνται οποιαδήποτε επαγγέλματα μόνιμα ή πρόσκαιρα.
     Υπεύθυνοι είναι:
-    για τα γραφεία το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται το επάγγελμα
-    για τις προσωπικές επιχειρήσεις και ΕΠΕ ο διαχειριστής
-    για τις ανώνυμες εταιρίες ο εκπρόσωπος κατά το καταστατικό
-    για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ο προϊστάμενος διοικητικού

4. Για τις ‘’βιομηχανικές - βιοτεχνικές μονάδες’’ υπεύθυνος  θα είναι συγκεκριμένο πρόσωπο που θα ορίζεται από τη διεύθυνση της μονάδας και θα γνωστοποιείται στο Δήμο.

5.  "Οικόπεδα" θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός σχεδίου και υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης  ή ο νομέας αυτού.


ΑΡΘΡΟ 7    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΗ ΟΓΚΩΔΗ ΑΣΤΙΚΑ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

1. Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά έτσι όπως χαρακτηρίζονται στο άρθρο 6 παρ.1.2.3. του παρόντος κανονισμού υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που ο Δήμος έχει καταρτίσει για τη γειτονιά τους.
Την ημέρα διέλευσης του απορριμματοφόρου οφείλουν να έχουν συσκευασμένα τα απορρίμματα τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους τους οποίους, πριν την ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου να έχουν τοποθετήσει μέσα στον κάδο μηχανικής αποκομιδής ή υπόγειο κάδο που ο Δήμος έχει τοποθετήσει στο δρόμο τους. Για δε λόγους δημόσιας υγείας αλλά και αισθητικής, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους κάδους.  Ειδική μνεία για τους υπόγειους κάδους : Απαγορεύεται η τοποθέτηση ογκωδών, αλλά και εύφλεκτων υγρών και προϊόντων καύσεων εντός αυτών.
 Οι κάδοι τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις κατόπιν μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος.  Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου είναι η μόνη αρμόδια για τη μετακίνηση ή αλλαγή θέσεως (μόνιμης ή προσωρινής) των κάδων. Ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί την χαρτογράφηση των  θέσεων των κάδων εκτιμώντας τα νέα πληθυσμιακά, οικιστικά κλπ δεδομένα που διαμορφώνονται.

2. ι) Οι ιδιοκτήτες πολυκατοικιών άνω των 2 ορόφων και ύψους άνω των 9 μέτρων υποχρεούνται να κατασκευάζουν επί του πεζοδρομίου  στα όρια της ιδιοκτησίας τους, εσοχή για τη τοποθέτηση του κάδου. Η παραπάνω εσοχή θα πρέπει να υποδεικνύεται σε τοπογραφικό διάγραμμα που θα κατατίθεται στη Τεχνική Υπηρεσία πριν τη οριστική τοποθέτηση.
3. ιι) Σε οικοδομές άνω των 3 διαμερισμάτων ανεξαρτήτου ύψους, πρέπει να κατασκευάζεται ειδική εσοχή  για  τοποθέτηση κάδου ή κάδων.

    iii) Σε περιπτώσεις χρήσεων εκτός κατοικίας η υπηρεσία θα αξιολογεί για την αναγκαιότητα δημιουργίας εσοχής και τοποθέτησης κάδου, ανάλογα με τον όγκο των παραγομένων απορριμμάτων.

4. Ειδικά για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών:
-    φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κλπ. συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίμματα.  Σε  περίπτωση  απορρίψεως  επί  του  πεζοδρομίου
ασυσκεύαστα  επιβάλλεται στον υπεύθυνο πρόστιμο*.
-    υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιά κλπ. συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωση τους.
-    υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικά από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα.
 
5. Σε περιπτώσεις απεργίας ή  όταν για οποιονδήποτε λόγο δεν τηρείται το πρόγραμμα αποκομιδής, συστήνεται στους δημότες να συσκευάζουν ασφαλώς τ’ απορρίμματά τους και να τα κρατούν εντός του χώρου ιδιοκτησίας τους (μπαλκόνι, κήπος), ώστε ν’ αποφευχθεί η υπερβολική ρύπανση.

ΑΡΘΡΟ 8
ΠΕΡΙ ΖΩΩΝ – ΚΥΨΕΛΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ

Απαγορεύεται η ύπαρξη ζώων (κατσίκες, πρόβατα, όρνιθες κλπ) και κυψελών μελισσών εντός του αστικού ιστού του Δήμου. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο*, το οποίο θα τριπλασιάζεται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.  Επιτρέπονται μόνο οικόσιτα ζώα συντροφιάς (σκυλιά, γάτες κλπ) που θα πρέπει όμως να ζουν εντός της οικίας του ιδιοκτήτη και δεν θα ενοχλούν τους περιοίκους. Σύμφωνα με τον Ν.4039/12 ¨Για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή την χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό¨ (άρθρο 21) πέραν των ποινικών κυρώσεων υπάρχουν και διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις του νόμου και αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΠΑΡΑΒΑΣΗ

ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Παράλειψη προσκόμισης στον οικείο Δήμο του αντιγράφου του Πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτοποίησης

Άρθρο 4 παρ.3 περ. β

300€

Παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης και καταγραφής του ζώου συντροφιάς ή δήλωσης της απώλειας του ζώου συντροφιάς

Άρθρο 4 παρ.7 Άρθρο 5 παρ.1 περ. α

300€

Παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας του ζώου συντροφιάς ή της κτηνιατρικής εξέτασης του ζώου

Άρθρο 5 παρ. 1 περ. γ)

300€

Μη κατοχή διαβατηρίου/βιβλιαρίου υγείας του ζώου σε περίπτωση ταξιδιού στο εξωτερικό ή πριν εγκαταλειφθεί ο τόπος προέλευσης

Άρθρο 5 παρ.1 περ δ)

300€

Εγκατάλειψη του ζώου χωρίς τήρηση των οριζόμενων στο άρθρο 5 παρ.1 περ. β) και ε) και αποφυγή στείρωσης χωρίς τήρηση των οριζόμενων στο άρθρο 5 παρ. 1 περ. ζ)

Άρθρο 5 παρ. 1 περ. β), ε) και  ζ)

300€

Μη τοποθέτηση της μεταλλικής κονκάρδας ή παράλειψη άμεσου καθαρισμού του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου

Άρθρο 5 παρ.1 περ. α) και στ)

100€

Παράλειψη τήρησης των κανόνων για τον ασφαλή περίπατο του σκύλου, ή πρόκληση ζημιάς από σκύλο ή παράλειψη λήψης μέτρων πρόληψης της εξόδου του σκύλου από την ιδιοκτησία του κυρίου/κατόχου/συνοδού/φύλακα

Άρθρο 5 παρ.2 και 3

300€

Μη κατοχή ενημερωμένου διαβατηρίου/βιβλιαρίου υγείας του κυνηγετικού σκύλου σε οποιαδήποτε μετακίνηση του ζώου

Άρθρο 5 παρ.4

300€

Δημοσίευση αγγελίας για ζώα συντροφιάς προς υιοθεσία ή δωρεάν παραχώρηση ή πώληση σε έντυπο, φυλλάδιο ή ιστοσελίδα χωρίς αναφορά του αριθμού ηλεκτρονικής σήμανσής τους ή των στοιχείων του φιλοζωικού σωματείου που διαθέτει το ζώο

Άρθρο 5 παρ.7

300€

Τοιχοκόλληση αγγελίας για ζώα συντροφιάς προς υιοθεσία ή δωρεάν παραχώρηση ή πώληση χωρίς αναφορά του αριθμού ηλεκτρονικής σήμανσής τους, ή των στοιχείων του φιλοζωικού σωματείου που διαθέτει το ζώο

Άρθρο 5 παρ.7

300€

Είσοδος στην ελληνική επικράτεια ζώου συντροφιάς που δεν έχει ηλεκτρονική σήμανση

Άρθρο 5 παρ.8 περ. α)

300€

Αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης από τον ιδιοκτήτη ή άλλο πρόσωπο ή τον κτηνίατρο

Άρθρο 5 παρ.8 περ. β)

3.000€ & αφαίρεση άδειας επαγγέλματος του κτηνιάτρου

Εκτροφή, αναπαραγωγή ή πώληση ζώων συντροφιάς για εμπορικούς σκοπούς χωρίς άδεια

Αρθρο 6 παρ.1

3000€

Παράλειψη σήμανσης και καταχώρισης των εκτρεφόμενων, αναπαραγόμενων ή προς πώληση σκύλων και γατών

Άρθρο 6 παρ. 1

3000€

Πώληση ζώου συντροφιάς με ηλικία μικρότερη των 8 εβδομάδων

Άρθρο 6 παρ.3

1000€ ανά ζώο που πωλείται

Διαμονή ζώων συντροφιάς που προορίζονται για εκτροφή, αναπαραγωγή ή πώληση για εμπορικό σκοπό σε ακατάλληλο χώρο, μη τήρηση κανόνων ευζωίας, ασφάλειας και παροχής κατάλληλης κτηνιατρικής περίθαλψης

Άρθρο 6 παρ.1

2000€

Παράλειψη τήρησης ενημερωμένων βιβλιαρίων υγείας/διαβατηρίων ζώων συντροφιάς που προορίζονται για εκτροφή, αναπαραγωγή ή πώληση για εμπορικό σκοπό

Άρθρο 6 παρ.1

1.000€ για το πρώτο ζώο προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο

Παράλειψη τήρησης μητρώων για κάθε θηλυκό ζώο αναπαραγωγής στις εγκαταστάσεις εκτροφής, διαθέσιμων ανά πάσα στιγμή για έλεγχο

Άρθρο 6 παρ.1

1.000€ για το πρώτο ζώο προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο

Εκτροφή περισσότερων από δύο θηλυκών σκύλων αναπαραγωγής ή θηλυκών σκύλων με περισσότερους από δύο τοκετούς ανά έτος χωρίς άδεια εκτροφής

Άρθρο 6 παρ.1

1.000€ για το πρώτο ζώο προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο

Γονιμοποίηση θηλυκών σκύλων αναπαραγωγής πριν από το δεύτερο οιστρικό κύκλο και πάντως πριν από την παρέλευση εννέα μηνών από τον τελευταίο τοκετό

 Άρθρο 6 παρ.1

1.000€ για το πρώτο ζώο προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο

Διοργάνωση έκθεσης με ζώα συντροφιάς χωρίς άδεια

Άρθρο 7 παρ.1

5.000€ ανά ημέρα εκδήλωσης

Πρόκληση φόβου ή πόνου σε ζώο συντροφιάς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ή παράλειψη άμεσης επίβλεψης ζώου συντροφιάς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ή παράλειψη χρήσης φίμωτρου ή απομάκρυνσης από εκδήλωση ζώου συντροφιάς που εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά

Άρθρο 7 παρ.2

1.000€ ανά ζώο

Παράλειψη σήμανσης και καταγραφής ζώου συντροφιάς που συμμετέχει σε έκθεση και συμμετοχή ακρωτηριασμένου ζώου

Άρθρο 7 παρ 3 και 4

1.000€ ανά ζώο

Παράλειψη κατοχής ενημερωμένων βιβλιαρίων υγείας/διαβατηρίων ζώων συντροφιάς που συμμετέχουν σε έκθεση

Άρθρο 7 παρ.3

1.000€ για το πρώτο ζώο προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο

α) Παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας, των υγειονομικών διατάξεων και των αστυνομικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας για ζώα συντροφιάς που διατηρούνται σε μονοκατοικίες και διαμερίσματα β) Διατήρηση περισσότερων από 2 ζώων συντροφιάς σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, όπου ο κανονισμός απαγορεύει τη διατήρηση ζώων συντροφιάς

Άρθρο 8 παρ. 1 και 2

300€ ανά ζώο

Διατήρηση και παραμονή ζώου σε κοινόχρηστο χώρο ή σε κήπο πολυκατοικίας

 Αρθρο 8 παρ.3

300€ ανά ζώο

Μετακίνηση ή μεταφορά ζώων συντροφιάς κατά παράβαση των διατάξεων του Καν 998/2003

Άρθρο 10 παρ.1

500€

Μετακίνηση ή μεταφορά άνω των 5 ζώων συντροφιάς κατά παράβαση του Π.Δ. 184/1996 και του Καν. 1/2005

Άρθρο 10 παρ.1

1000€

Μεταφορά ζώου συντροφιάς σε μέσο μαζικής μεταφοράς χωρίς τήρηση των οριζόμενων στο άρθρο 10 παρ.2

Άρθρο 10 παρ.2

300€ ανά ζώο

Παράλειψη λήψης κατάλληλων μέτρων για την αποτροπή πρόσβασης των αδέσποτων σε απορρίμματα από τους υπευθύνους του άρθρου 11 παρ.1

Άρθρο 11 παρ. 1

600€

Διατήρηση ζώου σε τσίρκο ή θίασο εφόσον χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ή για οποιοδήποτε σκοπό στο πρόγραμμά του, πραγματοποιεί παράσταση ή παρελαύνει ή εμφανίζεται σε κοινό

Άρθρο 12 παρ.1

20.000€ για κάθε ζώο που διατηρείται

Διατήρηση ζώου σε επιχείρηση του άρθρου 12 παρ.2 εφόσον χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ή για οποιοδήποτε σκοπό στο πρόγραμμά της

Άρθρο 12 παρ.2

10.000€ για κάθε ζώο που διατηρείται

Χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους

Άρθρο 12 παρ.3

5.000€ για κάθε χρησιμοποιούμενο ζώο

Εκτροφή, εκπαίδευση και χρησιμοποίηση ζώου σε οποιοδήποτε είδος μονομαχίας

Άρθρο 12 παρ.4

10.000€ για κάθε ζώο

Εκτροφή ή/και χρησιμοποίηση σκύλου ή γάτας για παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος ή για την παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών

Άρθρο 12 παρ. 3

10.000€ για κάθε ζώο

Κακοποίηση, βασανισμός, κακή ή βάναυση μεταχείριση ζώου και οποιαδήποτε πράξη βίας κατ' αυτού, η πώληση, εμπορία και παρουσίαση-διακίνηση μέσω Διαδικτύου οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού όπως βίντεο ή άλλου είδους κινηματογραφικού ή φωτογραφικού υλικού, στα οποία απεικονίζεται οποιαδήποτε πράξη βίας εναντίον ζώου, καθώς και σεξουαλική συνεύρεση μεταξύ ζώων ή μεταξύ ζώου και ανθρώπου με σκοπό το κέρδος ή την σεξουαλική ικανοποίηση ατόμων που παρακολουθούν ή συμμετέχουν σε αυτά

Άρθρο 16 παρ. α' και παρ. β'

30.000€ για κάθε ζώο και για κάθε περιστατικό

Εγκατάλειψη τραυματισμένου ζώου μετά από τροχαίο ατύχημα

Άρθρο 16 παρ. γ

300€


ΑΡΘΡΟ 9
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

1.    Στην περίπτωση κατά την οποία ο Δήμος διαθέτει την υποδομή και έχει την δυνατότητα της περισυλλογής των ειδικών απορριμμάτων από βιομηχανική, βιοτεχνική ή άλλες δραστηριότητες, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 2α του παρόντος κανονισμού περισυλλέγει τα απορρίμματα αυτά βάσει ειδικού προγράμματος που ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν υποχρέωση:
-    Να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου ειδικό τέλος αποκομιδής
που καθορίζεται από τις εκάστοτε αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής  μετά από εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Καθαριότητας.
2.    Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των ειδικών απορριμμάτων που περιγρά¬φονται στο άρθρο 3 παρ.2α οφείλει, να ενημερώνει εγγράφως τους υπεύθυνους.
3.     Μετά την έγγραφη αυτή ειδοποίηση και μόνο οι υπεύθυνοι βιομη¬χανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων, μονάδων παραγωγής μεταποίησης ή πώλησης προϊόντων κρέατος κλπ., υποχρεούνται να απομακρύνουν τα απορρίμματα με δικά τους μέσα. Επίσης υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να τα κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να μη τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο*.
4.     Για τα απόβλητα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικώς (με εξαίρεση όσων περιγράφονται στο άρθρο 2, παρ.β) οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωμένοι:
-    για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση σε ειδικούς κάδους.
-    για τον χαρακτηρισμό τους ως "απορρίμματα νοσοκομειακά, μη επικίνδυνα, μη τοξικά" εμφανώς, με αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή  καρτέλα,  πάνω  στους  κάδους, και στους  σάκους .
5.    Για τα απορρίμματα των νεκροταφείων:
Α)    Τα προερχόμενα από εργασίες καθαρισμού των διαφόρων χώρων, του κυλικείου  κλπ. προσομοιάζουν  με  τα  εσωτερικά  αστικά και συλλέγονται και μεταφέρονται κατά τον συνήθη τρόπο.
Β)   Τα  προερχόμενα  από  εκταφές  θεωρούνται επικίνδυνα, συσκευάζονται και μεταφέρονται με ειδικό τρόπο.

- Ειδικά για τα απορρίμματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2δ του παρόντος κανονισμού (μπάζα και άλλα άχρηστα αδρανή υλικά που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδομών κλπ.) μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου εργασιών στους ειδικούς χώρους υποδοχής μπαζών.
-    Στην περίπτωση που παραμείνουν επί του πεζοδρομίου, θεωρούνται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό κοινόχρηστο χώρο και στους υπευθύνους επιβάλλεται πρόστιμο*
-    Στην περίπτωση που αυτά επιρρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα, χείμαρροι, ρέματα, πάρκα, άλση, δάση εντός ή εκτός σχεδίου, γίνονται σοβαρές εστίες ρύπανσης και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθμιση  στο  περιβάλλον.  Για  αυτό  τέτοιες ενέργειες απαγορεύονται αυστηρά. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν.1892/90 και τις προβλεπόμενες άλλες κυρώσεις ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο* ανάλογα με τον όγκο των επιρριπτόμενων αδρανών και  τη σοβαρότητα της ρύπανσης,  σε περίπτωση δε επανάληψης πρόστιμο μέχρι και στο δεκαπλάσιο του επιβληθέντος προηγούμενα.


ΑΡΘΡΟ 10            
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Τα απορρίμματα που περιγράφονται στο άρθρο 3, παρ.3 συλλέγονται, αποκομίζονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να τα κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να μη τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο. Στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 8 παρ.1β του παρόντος κανονισμού.


ΑΡΘΡΟ 11
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

 Εφόσον στο Δήμο λειτουργεί πρόγραμμα-διαλογής στην πηγή για την ανακύκλωση και ανάκτηση πρώτων υλών, οι υπεύθυνοι και γενικά όλοι οι κάτοικοι οφείλουν να συμβάλλουν και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις και τον τρόπο συλλογής των προς ανακύκλωση απορριμμάτων.
1. Οφείλουν να μην αναμειγνύουν με τα συνήθη απορρίμματα εκείνα τα οποία έχουν περιγραφεί ως ανακυκλώσιμα, (Άρθρο 4 παρ. 6 & 7) αλλά να τα διαχωρίζουν και να τα αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το πρόγραμμα περισυλλογής που ο τελευταίος έχει καθιερώσει για τη γειτονιά τους.
2. Στις επιχειρήσεις στις οποίες οι παραγόμενες ποσότητες ανακυκλούμενων απορριμμάτων είναι σχετικά μεγάλες, οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα συλλέγουν ξεχωριστά από τα άλλα απορρίμματα και να τα αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα περισυλλογής.
3. Σε περίπτωση που εναποτίθενται στους κάδους ανακύκλωσης αντικείμενα μη ανακυκλώσιμα θα επιβάλλεται πρόστιμο*.


ΑΡΘΡΟ 12
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ

 Η απόρριψη από πεζούς ή εποχούμενους καθ’ οδόν, αχρήστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης δεν επιτρέπεται. Το ίδιο και στους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του Δήμου (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ..) από περιπατητές, θαμώνες  κλπ.
 Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων  ή στους  κάδους  απορριμμάτων.  Σε  όσους συλλαμβάνονται  να παραβιάζουν τη  διάταξη  αυτή  επιβάλλεται πρόστιμο*.

ΑΡΘΡΟ 13
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τα κάθε είδους καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Σούπερ-μάρκετ, μανάβικα, κλπ), στα οποία παρατηρείται μεγάλη παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων, οφείλουν να έχουν μπροστά ή πολύ κοντά στην επιχείρησή τους κάδο (-ους) απορριμμάτων αλλά και κάδο ανακύκλωσης. Πρέπει να συσκευάζουν καλά, να κλείνουν ερμητικά τα δύσοσμα και ευπαθή προϊόντα τους και να τα τοποθετούν στους κάδους εάν είναι  δυνατόν λίγο πριν τη προγραμματισμένη από το δήμο αποκομιδή. Σε καμιά  περίπτωση δεν επιτρέπεται εναπόθεση απορριμμάτων αλλά και συσκευασιών έξω από τους κάδους, ειδικά των ευπαθών και αυτών που εύκολα αλλοιώνονται. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο*


ΑΡΘΡΟ 14
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ

 Καταστήματα στα οποία δημιουργούνται κάθε μορφής απορρίμματα εξ’ αιτίας κατανάλωσης των προσφερόμενων ειδών τους (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κλπ.) οφείλουν να τοποθετούν δοχεία απορριμμάτων καλής κατασκευής και συμβατά  με την αισθητική της πόλης,  αλλά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον έμπροσθεν αυτών χώρο και περίγυρό τους. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο*.


ΑΡΘΡΟ 15
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν κατόπιν αδείας δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους όπως: καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλα¬στεία, εστιατόρια και συναφή, οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς δια ιδίων μέσων και να τοποθετούν καλαίσθητα καλαθάκια συλλογής μικροαντικειμένων. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο*.


ΑΡΘΡΟ 16
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

 Οι πωλητές και έμποροι στις αγορές που λειτουργούν στον Δήμο (στεγασμένες ή μη, λαϊκές κλπ.) καθώς επίσης πλανόδιοι μικρο¬πωλητές, καντίνες (μόνιμες ή αυτοκινούμενες) οφείλουν να διατηρούν τον γύρω από αυτούς χώρο πάντοτε καθαρό και να συλλέ¬γουν τα κάθε είδους απορρίμματα σε ανθεκτικούς σάκους και να τους μεταφέρουν σε ειδικούς υποδοχείς που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος, ή σε ειδική θέση που από το Δήμο τους έχει υποδειχθεί. Σε περίπτωση αδιαφορίας, παρά τις συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπεύθυνους. Εάν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά ο Δήμος προβαίνει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά.
Οι πωλητές των λαϊκών αγορών υποχρεούνται να εγκαταλείπουν τη θέση τους την προβλεπόμενη ώρα από την νομοθεσία.


ΑΡΘΡΟ 17
ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Η πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και στοίβαση υλικών, εμπο¬ρευμάτων, οικοδομικών υλικών κλπ. μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση από το διασκορπισμό των υλικών αυτών στο περιβάλλον. Στη χορηγούμενη από το Δήμο άδεια κατάληψης του πεζοδρομίου ή του κοινόχρηστου χώρου για την εναπόθεση, αποθήκευση ή στοίβαση των παραπάνω υλικών, πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα (κάλυψη με λαμαρίνες, νάιλον κλπ.) που πρέπει να λάβει ο αιτών ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισμού.
Αν από την πλημμελή εφαρμογή των παραπάνω προστατευτικών μέτρων προκληθεί ρύπανση των κοινόχρηστων χώρων ο Δήμος πέραν των προβλεπομένων άλλων κυρώσεων από την επικείμενη νομοθεσία επιβάλλει κατά των υπευθύνων πρόστιμο*, ανάλογα με τη σοβαρότητα και το μέγεθος της ρύπανσης.

 

ΑΡΘΡΟ 18
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ Η ΜΗ)

Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων, στεγασμένοι ή μη, πρέπει να διατηρούνται καθαροί με τη φροντίδα των υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους.


ΑΡΘΡΟ 19  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

Οι κάτοικοι μονοκατοικιών ή πολυκατοικιών και οι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές καταστημάτων οφείλουν να φροντίζουν για τη συχνή καθαριότητα των πεζοδρομίων τους, να καθαρίζουν τα άγρια χόρτα που τυχόν φυτρώνουν σε αυτά, ιδιαίτερα το καλοκαίρι για λόγους προλήψεως πυρκαγιάς. Απαγορεύεται ρητά το κλείσιμο των ρείθρων με τσιμεντοποίηση για την προσπέλαση οχημάτων σε χώρους στάθμευσης εντός των οικοπέδων. Επίσης οι έχοντες καταστήματα δεν πρέπει να τοποθετούν στα πεζοδρόμια ή τα καταστρώματα των δρόμων αντικείμενα που σχετίζονται με το εμπόριό τους (καφάσια, κιβώτια κλπ) ή διαφημιστικές πινακίδες, προς αποτροπή ατυχημάτων.

 

ΑΡΘΡΟ 20
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ


 Σύμφωνα με το άρθρο 94 του Νόμου 3852/10 ¨Καλλικράτης¨ παρ. 26, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών & λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων & οικισμών, καθώς και σε απόσταση 100m από τα όριά τους, υποχρεούνται στον καθαρισμό, αποψίλωση (από τα ξερά χόρτα) & απομάκρυνση όλων των υλικών (εύφλεκτων και μη) καθώς & των σκουπιδιών που βρίσκονται εντός αυτών.
 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, ο δήμος προβαίνει αυτεπάγγελτα σε καθαρισμό. Επιβάλλει δε πρόστιμο 50 λεπτών/τ.μ. του οικείου χώρου, το οποίο αποτελεί έσοδο του δήμου, βεβαιούται σε βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου για καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.
Επίσης απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς στους προαναφερθέντες χώρους κατά το διάστημα της αντιπυρικής περιόδου.


ΑΡΘΡΟ 21
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

 Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα ξηρού φορτίου πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με μουσαμά και δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν χύδην προϊόντα.
Τα απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής που δημιουργούνται κατά τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως  μετά το πέρας κάθε εργασίας. Στην περίπτωση αμέλειας η καθαριότητα διεξάγεται από υπηρεσίες του Δήμου και τα έξοδα καταλογίζονται στον υπεύθυνο.


ΑΡΘΡΟ 22
ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΠ

Όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2 στ του παρόντος κανονισμού μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες ή χρήστες στους ειδικούς χώρους για διάλυση. Σε αντίθετη περίπτωση η στάθμευσή τους (μακροχρόνια ή μη) θεωρείται κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου 1080/80 και του Π.Δ. 116/2004. Στα εγκαταλελειμμένα οχήματα επικολλάται αυτοκόλλητη ειδοποίηση και σε 45 ημέρες μεταφέρονται μ’ ευθύνη του δήμου στο διαλυτήριο οχημάτων ή όπου προβλέπει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 23
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι υπεύθυνοι γενικά οικοδομικών εργασιών οφείλουν να διατηρούν το εργοτάξιο ή γενικά τους χώρους εργασιών καθώς και τους γύρω χώρους καθαρούς και να αποκαθιστούν την καθαριότητα κάθε φορά. Για λόγους καθαριότητας αλλά και για λόγους δημόσιας υγιεινής και ασφάλειας ο Δήμος έχει καταρτίσει ιδιαίτερο κανονισμό τέλεσης οικοδομικών εργασιών με τον οποίον οφείλουν να συμμορφώνονται όλοι οι υπεύθυνοι τέλεσης οικοδομικών εργασιών μέσα στα όρια του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 24
ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απαγορεύεται η αφισοκόλληση, ο διασκορπισμός εντύπων, η αναγραφή συνθημάτων και διαφημίσεων, η ανάρτηση ταμπλό και επιγραφών (σε τοίχους, κολώνες, δένδρα, κτίρια κ.λ.π.) .
Κάθε είδους εμπορική διαφήμιση που επιτρέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1491/84, καθώς και του Ν. 1900/90 γίνεται ύστερα από άδεια αποκλειστικά του Δήμου και τη καταβολή του τέλους διαφήμισης όπως ορίζεται από τις διατάξεις των ΟΤΑ και πάντοτε σε χώρους που καθορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη επιβάλλεται πρόστιμο*.

ΑΡΘΡΟ 25
ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Οι ιδιοκτήτες κτιρίων δεν επιτρέπεται να νοικιάζουν ή να παραχωρούν χώρους για τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, όταν αυτές δεν έχουν την απαιτούμενη από το νόμο άδεια. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν εντός πέντε ημερών δεν την απομακρύνουν, επιβάλλεται εφάπαξ πρόστιμο 5.000 ευρώ και 1500 ευρώ μηνιαίως.

 

 

 

 

Μοιράσου την σελίδα