Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 24-09-2019

   Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 39η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2019,  της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 24-9-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση  των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2019
 3. ΄Εγκριση σχεδίου προϋπολογισμού οικ.έτους 2020, σύμφωνα με την αρ. 55905/29-7-      2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3054/29-7-2019 τ.Β΄)
 4. ΄Ενταξη στις ρυθμίσεις του Ν. 4611/2019, για τον κ. Ιωάννη Τζιτζικάκη
 5. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη του Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων-πεζοδρόμων» (Α.Μ. 82/2019), προϋπολογισμού μελέτης 20.201,61€, πλέον Φ.Π.Α. 24%
 6. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη του  Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και συνδέσεις ακινήτων» (Α.Μ. 57/2019), προϋπολογισμού μελέτης 60.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%
 7. Απαλλαγή υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά δαπάνη για OTS Forum)
 8. Διαγραφή οφειλών από κλήσεις παραβάσεων ΚΟΚ
 9. Διαγραφή ανεξόφλητων οφειλών ΔΤ-ΔΦ και ΤΑΠ από μηνιαίες καταστάσεις επιστρεφομένων τελών της ΔΕΗ
 10. Διαγραφές από οφειλές Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), Δημοτικού Φόρου & Τελών Καθαριότητας
 11. Διαγραφή οφειλής από τέλη κατασκευής αγωγού αποχέτευσης, μετά από Δικαστική Απόφαση
 12. Διαγραφή δύο (2) εγγραφών του βεβαιωτικού καταλόγου 44/10-4-2019
 13. Διαγραφή από βεβαιωτικούς καταλόγους χρεών της Κ/ΞΙΑΣ ''J & P ΑΒΑΞ Α.Ε. -Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε.-ALSTOM TRANSPORT SA'' σύμφωνα με τις αρ. 97, 98, 99, 100, 101, 102, 1048, 1049, 1047, 2734 & 2735/2019 Αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

 

 

 

                                                                             

Share this post