Σύνθετη μελέτη για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων στο Γεροβουνό στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE-IP AdaptInGR

Ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Σύνθετη μελέτη για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων της περιοχής Γεροβουνό Δ.Κ. Καματερού, με την ανάπτυξη πρότυπου υδροσυστήματος» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE-IP AdaptInGR
(A.M. 125/2021)


Ο Δήμαρχος των Αγίων Αναργύρων-Καματερού, προκηρύσσει ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 2 και 4 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης μελέτης με τίτλο «Σύνθετη μελέτη για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων της περιοχής Γεροβουνό Δ.Κ. Καματερού, με την ανάπτυξη πρότυπου υδροσυστήματος», προεκτιμώμενης αμοιβής 216.747,63€ (πλέον Φ.Π.Α.
24%). Ο Διαγωνισμός (με Α/Α 190986) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2022 (15/09/2022), ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:55

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΜ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

 

 

Μοιράσου την σελίδα