Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 17 Μαΐου 2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 24η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 17-5-2022,  ημέρα Τρίτη και ώρα 14:45, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. α) Έγκριση συμμετοχής στελεχών στην 4η Συνάντηση Εργασίας της δράσης "ΤΙΜΕ4EU" (It's our time, it's time for Europe, χρημ/ση από «Εurope for Citizens»), β) έγκριση μετακίνησης στο εξωτερικό,

γ) έγκριση σχετικής δαπάνης μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, δ) έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης

2. Απαλλαγή υπόλογου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, που αφορά σε δαπάνη για πληρωμή τελών κυκλοφορίας ενός φορτηγού του Δήμου με αρ. κυκλ. ΚΗΟ 5245

3. Έκθεση Εσόδων – Εξόδων, προϋπολογισμού Δήμου,  Α΄ Τριμήνου έτους  2022

4.΄Εγκριση Πρακτικού Γνωμοδότησης, της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (Κ.Α 30),  που αφορά την «Προμήθεια Υλικών για το Τεχνικό Συνεργείο-ομάδα 5» (Χρώματα)

5. Καθορισμός τελών που επιβάλλονται για τη χρήση των κοινοχρήστων   χώρων από μικροπωλητές υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2022.

6. Χρονική παράταση Έργου: “Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων & συνδέσεις ακινήτων “ Α.Μ 04/2020

7.Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Α.Α.Κ.», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»

8.  Έκθεση Εσόδων – Εξόδων, προϋπολογισμού Δήμου,  Γ΄ Τριμήνου έτους 2021

9.Γνωμοδότηση γα τη διαδικασία ανάθεσης του έργου: «Ανάπλαση του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού & Αναβάθμιση Εμπορικού Κέντρου Αγίων Αναργύρων»  (Α.Μ. 42/2022) βάσει του Άρθρου 50 παρ 1 του N 412/2016

 

 

 

 

 

Μοιράσου την σελίδα