Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 13η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 22-3-2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
 
1.    ΄Ανοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου μας, για τη διαχείριση της Παγίας Προκαταβολής έτους 2023 και ορισμός υπολόγου διαχειριστή

2.     Απαλλαγή υπαλλήλου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής για δαπάνη που αφορά σε ανανέωση μίσθωσης ταχυδρομικής θυρίδας στα ΕΛΤΑ

3.    ΄Εγκριση πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης προσφοράς της Α.Μ. 19/2023 “Προμήθεια τροφίμων”

 

Μοιράσου την σελίδα