Αντιδήμαρχοι


Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Ψηφιακής Μετάβασης (άμισθος)
Κουράσης Δαμιανός

 


Αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο  των Τμημάτων των Διευθύνσεων Διοικητικών Υπηρεσιών  του Δήμου, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
 • Την ευθύνη, συντονισμό και εποπτεία διακίνησης των υπηρεσιακών εγγράφων τόσο μεταξύ των υπηρεσιών όσο και προς άλλες υπηρεσίες και τρίτους.
 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο  των ΚΕΠ.
 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό , καλή λειτουργία και έλεγχο του Τμήματος Διαφάνειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 • Την εποπτεία και ευθύνη του Κοιμητηρίου.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του.
 • Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κουράση Δαμιανού που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ζαλακούδης Δημήτριος.

 Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας (έμμισθος)
Νταούτης Γεώργιος


Αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο των Τμημάτων Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Οχημάτων-Μηχανημάτων Έργου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
 • Την εποπτεία, ευθύνη, συντονισμό και έλεγχο της συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και συντονισμό για θέματα ανακύκλωσης.
 • Την εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων Πολιτικής Προστασίας, Διαχείρισης Κρίσεων.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.
 • Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Νταούτη Γεωργίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.. Κοτσίνης Σπύρος.
 • Επίσης ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος ορίζεται Αναπληρωτής Δημάρχου

.


Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών & Έργων (έμμισθος)
Κοτσίνης Σπύρος


Αρμοδιότητες:

 •    Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο των Τμημάτων της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ

  •   Την εποπτεία της εκτέλεσης και συντήρησης των υποδομών και τεχνικών έργων του Δήμου, καθώς και όλων των λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
  •   Την Προεδρία της Δημοτικής  Επιτροπής.
  •    Την εποπτεία της εκπόνησης και παρακολούθησης του Τεχνικού Προγράμματος.
  •    Την εποπτεία και την ευθύνη επικίνδυνων κτισμάτων.
  •    Την Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων.
  •    Την εποπτεία της συντήρησης και λειτουργίας των παιδικών χαρών.
  •    Την εποπτεία και την ευθύνη όλων των θεμάτων που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.
  •    Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων οδοσήμανσης και ηλεκτροφωτισμού της πόλης.
  •    Την  εποπτεία, ευθύνη των φρεατίων.
  •    Την τέλεση πολιτικών γάμων.
  •    Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.
  •    Τις αρμοδιότητες  του Αντιδημάρχου κ. Κοτσίνη Σπύρου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δανάκος Στέφανος.

   

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών (έμμισθος)
Ζαλακούδης Δημήτριος


Αρμοδιότητες:

•    Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο των Τμημάτων των Διευθύνσεων Οικονομικών του Δήμου, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
•    Την εποπτεία και συντονισμό για θέματα του Συνήγορου του Πολίτη.
•    Τον έλεγχο της κανονικής είσπραξης των εσόδων του Δήμου καθώς και των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων.
•    Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
•    Την υπογραφή ως διατάκτη στις αποφάσεις  ανάληψης  υποχρέωσης του Δήμου Αγίων Αναργύρων  - Καματερού.
•    Την τέλεση πολιτικών γάμων.
•    Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του.
•    Τις  αρμοδιότητες  του Αντιδημάρχου κ. Ζαλακούδη Δημήτριου  που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κοτσίνης Σπύρος.


Αντιδήμαρχος Δόμησης-Αστικής Αναζωογόνησης (άμισθος)
Δανάκος Στέφανος


Αρμοδιότητες:

 

•   Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος πολεοδομικών εφαρμογών.
•   Υπεύθυνος για την διαχείριση των θεμάτων της Δημοτικής Περιουσίας.
•   Την εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη επί των θεμάτων της υπαίθριας διαφήμισης.
•   Την εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη επί κυκλοφοριακών/συγκοινωνιακών θεμάτων.
•   Την εποπτεία και ευθύνη των καταστημάτων.
•   Την εποπτεία και συντονισμό δράσεων και ενεργειών που αφορούν στην τοποθέτηση και λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
•   Την τέλεση πολιτικών γάμων.
•   Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.
•   Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Δανάκου Στέφανου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κοτσίνης Σπύρος.


Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης (έμμισθη)
Καπνιά-Μπούνα Άννα


Αρμοδιότητες:

 

•    Την εποπτεία, ευθύνη, συντονισμό και καλή λειτουργία  των θεμάτων παιδείας.
•    Την εποπτεία, ευθύνη και λειτουργία του Ελεύθερου Δημοτικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.
•    Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό θεμάτων Δια Βίου Μάθησης.
•    Την εποπτεία και λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.
•    Την εποπτεία και ευθύνη των Βρεφονηπιακών Σταθμών.
•    την εποπτεία και ευθύνη των ΚΔΑΠ (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών).
•    Την τέλεση πολιτικών γάμων.
•    Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων της.
•    Τις  αρμοδιότητες  της  Αντιδημάρχου κας Καπνιά-Μπούνα Άννας που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ζαλακούδης Δημήτριος.

 

 


Αντιδήμαρχος Πολιτισμού - Αθλητισμού (έμμισθος)
Παπαγεωργίου Περικλής


Αρμοδιότητες:

 
 • Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό για θέματα Πολιτισμού και ανάδειξης αρχαιοτήτων και κτιρίων του πολιτισμού.
 • Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό σε θέματα αθλητισμού, αθλητικών προγραμμάτων, μαζικού αθλητισμού και Γυμναστηρίων.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων τoυ.
 • Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Παπαγεωργίου Περικλή που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Καπνιά-Μπούνα Άννα.

 

 


Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόληψης Υγείας και Σχεδιασμού Δημοτικού Έργου (έμμισθος)
Νικητόπουλος Σταύρος

Αρμοδιότητες:

 •  Την εποπτεία, ευθύνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της αρμοδιότητας του.
  •    Την ευθύνη συντονισμού δράσεων για την μέριμνα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)
  •    Την εποπτεία, τον συντονισμό και την λειτουργία του κοινωνικού ανταλλακτηρίου.
  •    Την τέλεση πολιτικών γάμων.
  •    Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.
  •    Τις  αρμοδιότητες  του Αντιδημάρχου κ. Νικητόπουλου Σταύρου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Καπνιά-Μπούνα Άννα.

   


 • Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι  μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι  δεν δικαιούνται αντιμισθία ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής.
 • Η ανάκληση  του Αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου , για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
 •  Όταν ο Δήμαρχος  απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του  ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος   κ. Νταούτης Γεώργιος που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει η κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο  κ. Κοτσίνη Σπύρο.

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

 

Μοιράσου την σελίδα