Αντιδήμαρχοι


Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
Ζαλακούδης Δημήτριος

 


Αρμοδιότητες:

 • Eποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο όλων των Τμημάτων των Διευθύνσεων Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
 • Συνυπογραφή μετά των προϊσταμένων των παραπάνω Διευθύνσεων όλων των εγγράφων, αποφάσεων κ.λπ. που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
 • Ευθύνη, συντονισμό και εποπτεία διακίνησης των υπηρεσιακών εγγράφων τόσο μεταξύ των υπηρεσιών όσο και προς άλλες υπηρεσίες και τρίτους. Την εποπτεία και συντονισμό για θέματα του Συνήγορου του Πολίτη.
 • Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο του Τμήματος Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 • Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο των ΚΕΠ. Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο των Αποκεντρωμένων δημοτικών Υπηρεσιών Κοινότητας Καματερού.
 • Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 • Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής. Την υπογραφή ως διατάκτη στις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού.
 • Υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του. 

Επίσης ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος ορίζεται Αναπληρωτής Δημάρχου.


Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - Δόμησης
Δανάκος Στέφανος

 


Αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Πολεοδομικών εφαρμογών, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου εκτός του Τμήματος Τεχνικού Συνεργείου και Συνεργείου Ηλεκτροφωτισμού.
 • Εποπτεία και την ευθύνη όλων των θεμάτων που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.
 • Υπεύθυνος για την διαχείριση των θεμάτων της Δημοτικής Περιουσίας
 • Εποπτεία και την ευθύνη επικίνδυνων κτισμάτων.
 • Εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη επί των θεμάτων της Υπαίθριας διαφήμισης.
 • Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Τέλεση Πολιτικών γάμων.
 • Υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Συνεργείων & Ηλεκτροφωτισμού
Κοτσίνης Σπύρος

 


Αρμοδιότητες:

Αμισθη Αντιδημαρχία Τεχνικών Συνεργείων & Ηλεκτροφωτισμού

 • Εποπτεία,    ευθύνη    και    συντονισμό    των    θεμάτων    Οδοσήμανσης    και Ηλεκτροφωτισμού της πόλης.
 • Εποπτεία, ευθύνη και παρακολούθηση του Τεχνικού Συνεργείου.
 • Εποπτεία, ευθύνη των φρεατίων της πόλης.
 • Εποπτεία , ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με την συντήρηση υποδομών .
 • Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό επί των των θεμάτων που σχετίζονται με τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα.
 • Τέλεση Πολιτικών γάμων.
 • Υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Πρασίνου
Νταούτης Γεώργιος

 


Αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο του τμήματος Καθαριότητας και Διαχείρισης Μηχανημάτων – Οχημάτων της Διεύθυνσης οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
 • Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο του τμήματος Πρασίνου, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
 • Τέλεση Πολιτικών γάμων.
 • Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και συντονισμό για θέματα ανακύκλωσης.
 • Υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

Αντιδήμαρχος Ασφάλειας, Πολιτικής Προστασίας & Καθημερινότητας του Πολίτη
Βαβλαδέλης Δημήτριος

 


Αρμοδιότητες:

 • Το συντονισμό των δράσεων καθημερινότητας του δημότη .
 • Την εποπτεία, και συντονισμό δράσεων και ενεργειών που αφορούν στη διαφάνεια και την εξυπηρέτηση των δημοτών και ειδικότερα τη διαφάνεια στις σχέσεις του Δήμου προς τρίτους και την απρόσκοπτη πρόσβαση του πολίτη σε κάθε πληροφορία που τον αφορά.
 • Την εποπτεία και ευθύνη για τα αδέσποτα ζώα.
 • Την τέλεση Πολιτικών γάμων.
 • Την εποπτεία και την ευθύνη για την πυρασφάλεια των κτιριακών υποδομών του Δήμου.
 • Την εποπτεία και    ευθύνη επί των θεμάτων Πολιτικής Προστασίας, Διαχείρισης Κρίσεων.
 • Την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων Δημοτικής Περιουσίας.
 • Την ευθύνη συντονισμού δράσεων για την μέριμνα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ).
 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

Από την εκχώρηση αρμοδιοτήτων εξαιρείται η αρμοδιότητα εισαγωγής θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η οποία παραμένει στο Δήμαρχο ως τελική υπογραφή ύστερα από την προσυπογραφή των θεμάτων από τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.


Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
Πότσης Ζήσης

 


Αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση συντονισμό καλή λειτουργία και έλεγχο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης  και του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας . 
 • Την εποπτεία του ανταλλακτηρίου ρούχων.
 • Την εποπτεία, ευθύνη και παρακολούθηση Απασχόλησης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ευθύνης του.
 • Την τέλεση Πολιτικών γάμων.
 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού - Αθλητισμού
Αποστόλου Ηλίας

 


Αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό για θέματα Πολιτισμού και ανάδειξηςαρχαιοτήτων και κτιρίων του πολιτισμού.
 • Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό σε θέματα αθλητισμού, αθλητικών προγραμμάτων, μαζικού αθλητισμού και Γυμναστηρίων.
 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων τou
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων

 

Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Θεμάτων 

Τσελέκας Μιχαήλ 

Αρμοδιότητες:

Άμισθη Αντιδημαρχία Προγραμματισμού Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Θεμάτων 

 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 •  Την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και μέσων που παρέχονται απ’ ευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Την εξωστρέφεια και διεθνή προβολή και αναγνώριση του Δήμου.
 • Την εποπτεία, ευθύνη και παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
 • Την τέλεση Πολιτικών γάμων.
 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

 

                                                                                                                                                                     

 

 

Μοιράσου την σελίδα