Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

 Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 26η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2021, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 15η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Δημοκρατίας & I.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση  προμήθειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και όρων διαπραγμάτευσης, και συγκρότησης τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΕΣΤ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (rapid test)”

2.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο :

« ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ Α.Μ.92/16»

3.  Διαγραφή κλήσεων ΚΟΚ

4.  Διαγραφή ανεξόφλητων οφειλών από τέλη, φόρους και συναφή πρόστιμα περί μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης καθορισμού επιφανειών βάσει Ν4674/2020

5.  Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και όρων διαπραγμάτευσης, και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την Υπηρεσία: «Διενέργεια διαγνωστικών τεστ Covid-19  στο προσωπικό και για ανάγκες του Δήμου”

6. Ορθή Επανάληψη της 190/2021 αποφ.Οικον.Επιτρ., με θέμα: “Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου της Πράξης με τίτλο: “Συμπλήρωση του δικτύου ομβρίων στο Γεροβουνό” με Κωδικό ΟΠΣ5041681

7. Έγκριση διενέργειας της γενικής υπηρεσίας ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ (PORTAL) (υπ’ αριθμ. 83/2021 Μελέτης) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της υπηρεσίας σε εταιρεία

8. ΄Εγκριση 3ου Α.Π.Ε. - τακτοποιητικού, του έργου: “Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού” (Α.Μ. 60/2019)

9.  Πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που αφορά μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55-67 ετών

10. ΄Εγκριση Σύναψης και Ανάθεσης Δημόσιας Σύμβασης για την γενική υπηρεσία με τίτλο “Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε δημοτικά κτίρια και λοιπούς χώρους” (Α.Μ. 86/2021)

11.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για τη γενική υπηρεσία:

 “Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο  ΑγίωνΑναργύρων– Καματερού” (Α.Μ. 58/2021)

12.  Παράταση των οικονομικών προσφορών για την κατασκευή του έργου:

 “Ανακατασκευή πλατείας Ακροπόλεως” (Α.Μ. 4/2017), σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4412/2016

13. Απαλλαγή υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, που αφορά σε δαπάνηγια καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων, για θεατρική παράσταση

14. ΄Εκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για ανάγκες θεατρικής παράστασης

15. Πρόσληψη 11 (έντεκα) ατόμων με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας, στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2020 – 2021

 16.   Έγκριση Πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και ανάδειξης Οριστικού Μειοδότη της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών τακτικής συντήρησης οχημάτων - μηχανημάτων έργου του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού», ενδεικτικού προϋπολογισμού 152.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, Αρ.Μελέτης 47/2020 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 94879

17.  Έγκριση Πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών της υπηρεσίας με τίτλο : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜμΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας για προσέλκυση επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού», ενδεικτικού προϋπολογισμού 813.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 108828

18. Εισήγηση για πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού ΚΔΑΠ.

 

Μοιράσου την σελίδα