Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

    Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 11η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2021, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 23 Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Δημοκρατίας & I.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.  Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»

2.  Τροποποίηση για Παράταση χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγ. Αναργύρων -Καματερού και ΑΣΔΑ για την κατασκευή του έργου:

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 205 ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ” με Α.Μ. 33/2018

3. Ακύρωση της 66/2021 ΑΟΕ (ΑΔΑ: ΨΣΣ4Ω62-5ΒΥ) για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την γενική υπηρεσία με τίτλο «Δράσεις και Εργαλεία για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ’)» Α.Μ. 141/2020

4.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την γενική υπηρεσία με τίτλο «Δράσεις και Εργαλεία για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ’)» Α.Μ. 141/2020

5. Ακύρωση της 68/2021 ΑΟΕ (ΑΔΑ: 6ΗΔΙΩ62-ΗΞΠ) για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την γενική υπηρεσία με τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις Προώθησης, Στήριξης και Παρακολούθησης της Κοινωνικοποίησης και της Ένταξης των Περιθωριοποιημένων Ομάδων στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΔΙΕΥΡΥΝΩ")» Α.Μ. 142/2020

6.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την γενική υπηρεσία με τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις Προώθησης, Στήριξης και Παρακολούθησης της Κοινωνικοποίησης και της Ένταξης των Περιθωριοποιημένων Ομάδων στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΔΙΕΥΡΥΝΩ")» Α.Μ. 142/2020

7. Ακύρωση της 70/2021 ΑΟΕ (ΑΔΑ:69Ε1Ω62-Θ7Ο) για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την γενική υπηρεσία με τίτλο «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ" και "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ")» Α.Μ. 143 /2020

8.   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την γενική υπηρεσία με τίτλο «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ" και "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ")» Α.Μ. 143/2020

9.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την γενική υπηρεσία με τίτλο «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜμΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας για προσέλκυση επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού»

 

Τμήμα Α: Δημιουργία Μικρο-θερμοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων στον Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού (Δράση 3a) Κωδικός Πράξης (MIS) 5055380

 

Τμήμα Β: Μηχανισμός ανάπτυξης και προαγωγής της Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αγ. Αναργύρων-Καματερού (Δράση 3d) Κωδικός Πράξης (MIS) 5063653

 

 

A.M 144-2020 & A.M. 145-2020

 

10. Έγκριση δύο (2) Πρακτικών Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης α) Δικαιολογητικών-Τεχνικών Προσφορών και β) Οικονομικών Προσφορών της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού», ενδεικτικού προϋπολογισμού 111.560,94 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,  Αρ. Μελέτης 127/2020 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 10188

11. Ανάκληση της υπ' αριθμ. 303/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

12. Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” και Υποβολή πρότασης με τίτλο “Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού” στην πρόσκληση με κωδικό ΑΤ 11 “Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)”

13.  Έγκριση  σύμπραξης  του  Δήμου  Αγίων  Αναργύρων – Καματερού  με  το Ελληνικό  Ινστιτούτο  Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ),  για  την υποβολή  στην  πρόταση  με  αριθμ. πρωτ. 9653/28-12-2020  Πρόσκληση   του Πράσινου  Ταμείου

14.  Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη που αφορά πληρωμή ασφαλίστρων μηχανήματος έργου με αριθμό ΜΕ 68509

15.  Εισήγηση για λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού» στην πρόσκληση με αριθμό πρωτ: 18215/29-09-2020, με Κωδικό Πρόσκλησης ΑΤ12 με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον» και δέσμευση για την κάλυψη του υπερβάλλοντος ποσού

16.  Έγκριση δύο (2) Πρακτικών Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης α) Δικαιολογητικών-Τεχνικών Προσφορών και β) Οικονομικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών», ενδεικτικού προϋπολογισμού 421.226,97ΕΥΡΩ συμπερι-λαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%, πλέον δικαιώματος προαίρεσης, Αρ. Μελέτης 170/2020 και Α/Α Ε-ΣΗΔΗΣ 104827.

17.   Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της  υποβολής πρότασης του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στην πρόσκληση ΑΤ06  ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αστική  Αναζωογόνηση»

18.  Αποδοχή δωρεάς αρχιτεκτονικού σχεδιασμού κ.λ.π., για το έργο: “Ανάπλαση του παλιού Αμαξοστασίου ΟΣΕ και δημιουργία Πάρκου Τεχνολογίας και Αναψυχής, με διακριτικό τίτλο: “TECHCAMPUS”


 

Share this post