ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΑΜ 2/2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για «Προμήθεια δύο μικρών φορτηγών» (A.M. 2/2017), ενδεικτικού προϋπολογισμού 52.419,36 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. (65.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

 

Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού θα είναι η 08/05/2017 και όχι η 04/05/2017

 

ΜΕΛΕΤΗ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΔ

 

Μοιράσου την σελίδα