Απόφαση 149 από το Δημοτικό Συμβούλιο της 20ης Ιουλίου 2022

ΘΕΜΑ:   Λήψη απόφασης επί της με αριθμό κατάθεσης: 40342/2022 αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων, που έχουν ασκήσει οι εργαζόμενοι Μαρίνα Τσιτσίκου, Λάμπρος Ζαγγανάς,  κ.λπ. (σύνολο 6)

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα  στις 20 Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σετακτική συνεδρίαση (μεικτή, δηλ.δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στο Δημοτικό κατάστημα και  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 16016 / 15-7-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Αναστάσιου Αθανασόπουλου,   σύμφωνα με τον Ν.4940 /2022 (Α΄ 112), άρθρο 48, και σύμφωνα  με τηναρ. 380 Εγκύκλιο και αρ.πρωτ. 39456/15.06.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 149

 

Μοιράσου την σελίδα