Ανακοίνωση πρόσληψης 4 ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίου

Ανακοίνωση πρόσληψης 4 ατόμων  ειδικότητας ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίου
για τις ανάγκες του Δημοτικού Κοιμητηρίου

Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 91/03.01.2024 (ΣΟΧ 2/2024) για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών)

Ανακοινώνουμε

την πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων για τις ανάγκες του Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (10 ημερολογιακές ημέρες) αρχίζει την Παρασκευή  9 Φεβρουαρίου 2024 και λήγει την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Αγίων Αναργύρων- Καματερού, Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 135 61, Άγιοι Ανάργυροι, Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κας Σοφίας Μαυρίδη (τηλ. Επικοινωνίας 2132023671 -673-674-669).

Κατεβάστε τα απαραίτητα αρχεία:
-    Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2024
-    Έντυπο αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης
-    Παράρτημα ΙΙ με οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης, επισημάνσεις για τα προσόντα και δικαιολογητικά που απαιτούνται

 

 

Μοιράσου την σελίδα